Πλάγια Κοιλία

 

Πλάγια Κοιλία (1-2-3ο τρίμηνο - Διακοιλιακό US) (Cardoza-Pretorius-Almong)

Εμβρυική Ηλικία (εβδ)

Τιμή

Χαρακτηριστικά

14 - 38

7,6 χιλ

Το χοριοειδές πλέγμα πρέπει να γεμίζει πλήρως τον κόλπο της κοιλίας

> 10 χιλ

Είναι παθολογικό και ύποπτο για υδροκέφαλο

< 10 χιλ

Εάν το χοριοειδές πλέγμα δεν εφάπτεται στο τοίχωμα της κοιλίας είναι επίσης παθολογικό

  • Η λήψη της μέτρησης γίνεται σε εγκάρσια τομή του εγκεφάλου στο επίπεδο των θαλάμων.
  • Τη μέτρηση αποτελεί η εγκάρσια διάμετρος του κόλπου (συμβολή κεράτων) της πλάγιας κοιλίας.
  • Οι κέρσορες τοποθετούνται στο επίπεδο του υπερηχογενή χοριοειδή βώλου (glomus) του χοριοειδούς πλέγματος και έσω των τοιχωμάτων της κοιλίας.