Μεγάλη Δεξαμενή

 

Μεγάλη Δεξαμενή (1-2-3ο τρίμηνο - Διακοιλιακό US) (Mahony)

Εμβρυική Ηλικία (εβδ)

ΠΟ (χιλ)

Χαρακτηριστικά

15 – 36

5 (2 - 8) (< 10)

 Φυσιολογικό

0

 Απουσία είναι ύποπτη για δυσπλασία Chiari

> 10 χιλ

 Σχετίζεται με χρωμοσωμικές παθολογίες, αλλά μπορεί να
 είναι και φυσιολογικό.

  •  Η λήψη της μέτρηση γίνεται σε εγκάρσια λοξή προς τα κάτω τομή που περνάει από την παρεγκεφαλίδα.
  • Τη μέτρηση αποτελεί το μέγιστο πάχος του χώρου με εγκεφαλονωτιαίο υγρό, μεταξύ της παρεγκεφαλίδας και του ινιακού οστού.
  • Στην ίδια τομή γίνεται η λήψη της εγκάρσιας παρεγκεφαλιδικής διαμέτρου και του αυχενικού πάχους (nuchal fold)