Κάτω Γνάθος

 

Κάτω Γνάθος (1-2-3ο τρίμηνο - Διακοιλιακό US) (Chitty)

Εμβρυική ηλικία (εβδ)

Μήκος  (χιλ)

Εμβρυική ηλικία (εβδ)

Μήκος  (χιλ)

12

8,0 (6,3 – 9,7)

21

25,6 (20,8 – 30,4)

13

10,2 (8,2 – 12,3)

22

27,3 (22,2 – 32,4)

14

12,4 (10,0 – 14.7)

23

28,9 (23,5 – 34,4)

15

14,4 (11,7 – 17,2)

24

30,6 (24,8 – 36,4)

16

16,4 (13,4 – 19,5)

25

32,2 (26,0 – 38,3)

17

18,4 (15,0 – 21,8)

26

33,7 (27,3 – 40,2)

18

20,2 (16,5 – 24,0)

27

35,2 (28,4 – 42,1)

19

22,1 (18,0 – 16,2)

28

36,7 (29,6 – 43,9)

20

23,9 (19,4 – 28,3)

 

 

  • Το μήκος της γνάθου αντιστοιχεί με το σκέλος αυτής (εγκάρσια τομή). Τα δύο σκέλη πρέπει να είναι ίσα.
  • Δείκτης γνάθου: ΠΟ διάμετρος κάτω γνάθου / διαβρεγματική διάμετρος (<23=μικρογναθία)
  • Πλάτος κάτω γνάθου / Πλάτος υπερώας (< 0,785 = μικρογναθία)
  • (Rotten): κάτω προσωπική γωνία < 50ο μεταξύ 18ης – 28ης εβδομάδας αντιστοιχεί σε οπισθογναθία.
  • Η γωνία σχηματίζεται σε οβελιαία τομή μεταξύ της γραμμής που περνάει από τη μετωπορινική ραφή και είναι κάθετη στο μετωπιαίο επίπεδο και της γραμμή που ενώνει το γενείο με τα χείλη.