Ωτορινολαρυγγολογικές Επεμβάσεις

 

Ωτορινολαρυγγολογικές Επεμβάσεις

Βαρύτητα Επεμβάσεων

Επεμβάσεις

Πολύ Μικρές  Επεμβάσεις 

 

 • Αφαίρεση ξένου σώματος ή ρινολίθου ρινός δια της φυσικής οδού
 • Αφαίρεση ξένου σώματος Στοματοφάρυγγα
 • Αφαίρεση σωληνίσκου αερισμού
 • Παρακέντηση Τυμπάνου
 • Παροχέτευση υποδόριου αποστήματος κεφαλής
 • Χειρουργική θεραπεία φλεγμονής πτερυγίου Ωτός
 • Διάνοιξη δοθιήνος ή αποστήματος Έξω Ακουστικού Πόρου

Μικρές Επεμβάσεις 

 • Αδενοειδεκτομή
 • Αλλαγή Σωλήνα Montgomery
 • Ανάταξη απλού κατάγματος ρινικών οστών με γενική αναισθησία
 • Αφαίρεση αιμορραγικού Πολύποδα ή άλλης εξεργασίας Ρινικού Διαφράγματος
 • Αφαίρεση ξένου σώματος στοματοφάρυγγα στο χειρουργείο υπό γενική αναισθησία
 • Αφαίρεση ξένου σώματος του έξω ακουστικού Πάρου με γ.α. (φυσική οδός)
 • Αφαίρεση ξένου σώματος του έξω ακουστικού πόρου με οπισθοωτιαία τομή
 • Αφαίρεση ξένου σώματος Υποφάρυγγα, Λάρυγγα
 • Βιοψία γλώσσης, στοματοφάρυγγα
 • Βιοψία Λάρυγγα, Υποφάρυγγα με τοπική αναισθησία
 • Βιοψία Ρινός ή Επιφάρυγγα
 • Βιοψία Τραχηλικού Λεμφαδένα
 • Βιοψία Ωτός
 • Διάνοιξη αποστήματος ή αιματώματος Διαφράγματος
 • Διάνοιξη αποστήματος ή αιματώματος ρινικού διαφράγματος με γενική αναισθησία
 • Διάνοιξη Περιαμυγδαλικού αποστήματος
 • Διατομή χαλινού Γλώσσης
 • Εκτομή ογκιδίου γλώσσης
 • Εξαίρεση μικρού όγκου προσώπου ή τραχήλου διαμέτρου έως 4εκ. χωρίς τοπική πλαστική
 • Εξαίρεση μικρού όγκου Προσώπου ή Τραχήλου διαμέτρου έως 4εκ., τοπική πλαστική με χρήση κρημνού
 • Εξαίρεση πολύποδος Ωτός
 • Λύση συμφύσεων Ρινικής κοιλότητας
 • Μερική εκτομή πτερυγίου Ωτός
 • Παρακέντηση και πλύση ιγμορείου άντρου
 • Παρακέντηση και πλύση Μετωπιαίου κόλπου
 • Παρακέντηση Τυμπάνου και τοποθέτηση σωληνίσκου αερισμού
 • Παροχέτευση αποστήματος Κεφαλής ή Τραχήλου
 • Παροχέτευση υποδόριου αποστήματος τραχήλου
 • Συρραφή Βλεννογόνου Στόματος
 • Συρραφή Γλώσσης
 • Υποβλεννογόνιος καυτηριασμός Ρινικών κόγχων
 • Χειρουργική θεραπεία τραύματος πτερυγίου Ωτός

Μεσαίες Επεμβάσεις 

 

 • Αμυγδαλεκτομή
 • Ανάτρηση Ιγμορείου άντρου κατά Caldwell-Luc (ΠΟ:Ανάτρηση δι’εξωτερικής οδού γναθιαίου κ.)
 • Αντιμετώπιση επιπλεγμένου κατάγματος Ρινός
 • Αποκατάσταση μετά Τραχειοστομία
 • Αποφλοίωση φωνητικών χορδών
 • Αφαίρεση εξοστώσεως ή οστεώματος από τον Έξω Ακουστικό Πάρο
 • Αφαίρεση ξένου σώματος διά Βρογχοσκοπήσεως. Αφαίρεση όγκου Παρωτίδος χωρίς παρασκευή του 
  προσωπικού νεύρου
 • Αφαίρεση Προωτιαίου συριγγίου
 • Βιοψία διά Βρογχοσκοπήσεως
 • Βιοψία ιγμορείου άντρου  υπό ενδοσκοπικό έλεγχο (ενδορινικά ή από κυνικό βοθρίο)
 • Βιοψία, αφαίρεση πολύποδος Φωνητικών Χορδών με μικρολαρυγγοσκόπηση
 • Διάνοιξη παροχέτευση Λουδοβικείου κυνάγχης
 • Διαστολή Υποφάρυγγα, Οισοφάγου ή Λάρυγγα με κηρία. Ανά συνεδρία
 • Έγχυση διογκωτικού υλικού στις φωνητικές χορδές
 • Εκτομή άνω Λαρυγγικού νεύρου
 • Εκτομή Ρινικού Πολύποδος
 • Εκτομή Σταφυλής
 • Εκτομή υπογναθίου Σιελογόνου αδένος
 • Εκτομή χοανοπολύποδος
 • Ενδορινική εκτομή χοανοπολύποδος
 • Εξαίρεση Βατραχίου
 • Εξαίρεση μικρού όγκου Προσώπου ή Τραχήλου διαμέτρου άνω των 4εκ.. Τοπική πλαστική με χρήση κρημνού
 • Εξαίρεση όγκου εδάφους Στόματος έως 2 εκ
 • Επιπολής μερική παρωτιδεκτομή χωρίς Παρασκευή του προσωπικού νεύρου
 • Ερευνητική Τυμπανοτομή
 • Εφαρμογή οστεσαναρτώμενου ακουστικού βαρηκοΐας (BAHA) σε δύο συνεδρίες, ανά συνεδρία
 • Κογχοτομή κάτω
 • Λήψη μοσχεύματος από το πτερύγιο ωτός
 • Λύση συμφύσεων ή διαφράγματος Φωνητικών Χορδών
 • Μυριγγοπλαστική (ή Τύπου I)

 

 • Ολική αφαίρεση Πτερυγίου Ωτός
 • Πανενδοσκόπηση
 • Παροχέτευση εν τω βάθει φλεγμονής ή αποστήματος τραχήλου 
 • Πλαστική αποκατάσταση ελλείμματος δέρματος κεφαλής και τραχήλου με ελεύθερο δερματικό μόσχευμα μερικού ή ολικού πάχους
 • Πλαστική αποκατάσταση με τοπικό κρημνό μετά αφαίρεσης δερματικής βλάβης του δέρματος
 • κεφαλής ή τραχήλου
 • Πλαστική πτερυγίου Ωτός
 • Πλαστική Τραχειοστομίας
 • Σύγκλειση τραχειοστόματος. 
 • Τοποθέτηση τραχειοοισοφαγείου κομβίου φώνησης (περιλαμβάνεται και η διατομή του κρικοθυρεοειδούς μυός)
 • Τραχειοβρογχοσκόπηση χωρίς βιοψία
 • Τραχειοτομία
 • Χειρουργική αντιμετώπιση αιμορραγίας μετά αμυγδαλεκτομή ή αδενοειδεκτομή
 • Χειρουργική αποκατάσταση σκολίωσης χόνδρινου τμήματος ρινικού διαφράγματος
 • Χειρουργική της Γλωσσικής Αμυγδαλής

Μεγάλες Επεμβάσεις 

 

 • Απολίνωση έξω καρωτίδος
 • Αρυταινοειδεκτομή
 • Ενδορινική αποκατάσταση αρτηρίας Ρινικής χοάνη
 • Εξαίρεση βραχιακής κύστης
 • Εξαίρεση κύστεως Θυρεογλωσσικού Πάρου
 • Εξαίρεση στυλοειδούς αποφύσεως
 • Εξωτερικές προσπελάσεις στο λάρυγγα
 • Εφαρμογή οστεοαναρτώμενου ακουστικού βαρηκοϊας (BAHA) σε μια συνεδρία
 • Κάτω Ρινοαντροστομία
 • Λήψη μοσχεύματος νεύρου
 • Λοβεκτομή Θυρεοειδούς
 • Μερική Γλωσσεκτομή
 • Μερική Θυρεοειδεκτομή
 • Μέση Ρινοαντροστομία
 • Μερική παρωτιδεκτομή μετά Παρασκευής κλάδων του προσωπικού νεύρου
 • Πλαστική αποκατάσταση Στοματογναθιαίας επικοινωνίας
 • Πλαστική Ρινός και Ρινικού Διαφράγματος. Πλαστική Ρινός με χρήση μοσχεύματος
 • Σύγκλειση διατρήσεως Διαφράγματος
 • Υπερωϊοφαρυγγοπλαστική
 • Υφολική Θυρεοειδεκτομή
 • Χειρουργική αποκατάσταση σκολίωσης οστέινου τμήματος ρινικού διαφράγματος
 • Χειρουργική μετωπιαίου κολπώματος κατά Draf 1
 • Χειρουργική της Στυλοειδούς αποφύσεως
 • Χορδεκτομή
 • Χορδοπηξία

Βαρείες Επεμβάσεις 

 

 • Αναβολεκτομή ή Αναβολοτομή
 • Αναστόμωση νεύρου
 • Αναστόμωση νεύρου κεφαλής και τραχήλου
 • Αναστόμωση Προσωπικού νεύρου
 • Ανάτρηση δι’εξωτερικής οδού του Μετωπιαίου κόλπου Οστέωμα. Απλή Μαστοειδεκτομή (Π.Ο: εκσμίλωση μαστοειδούς απλή)
 • Αποκατάσταση Λαρυγγικής στενώσεως με χρήση προσθετικών υλικών (π.χ. Mondgomery)
 • Αποκατάσταση με Δερματικό κρημνό
 • Αποκατάσταση με Μυοδερματικό κρημνό
 • Απολίνωση έσω γναθιαίας αρτηρίας δια του ιγμόρειου
 • Απολίνωση Ηθμοειδών αρτηριών
 • Απολίνωση Σφηνουπερωΐου αρτηρίας
 • Αποσυμπίεση Ενδολεμφικού σάκκου
 • Αποσυμπίεση του Οπτικού νεύρου
 • Αττικοτομή
 • Αφαίρεση Λαρυγγοκήλης
 • Αφαίρεση όγκων εδάφους στόματος με εκσκαφή
 • Αφαίρεση Φαρυγγικού εκκολπώματος
 • Αφαίρεση, αναστόμωση Τραχείας
 • Βιοψία Σφηνοειδούς κόλπου υπό ενδοσκοπικό έλεγχο
 • Διαμαστοειδική αποκατάσταση Εγκεφαλονωτιαίας Ρινόρροιας
 • Διαμαστοειδική αποκατάσταση εγκεφαλονωτιαίας ωτόρροιας
 • Διυπερώϊος αποκατάσταση αρτηρίας Ρινικής χοάνης
 • Εκτομή Του Βιδιανού νεύρου
 • Εξαίρεση όγκου εδάφους στόματος άνω των 2 εκ. 
 • Εξωτερική Ηθμοειδεκτομή
 • Επανεπέμβαση πλαστικής Ρινός
 • Επεμβάσεις για αποκατάσταση της λειτουργίας του Λάρυγγος με εξωτερική προσπέλαση (Θυρεοτομή, Λαρυγγοτομή, Χορδεκτομή, κ.λ.π.)
 • Επιγλωττιδοπηξία
 • Ηθμοειδεκτομή ή Σφηνοειδεκτομή
 • Κρικοφαρυγγική μυοτομή
 • Λαρυγγοπλαστική
 • Μερική Λαρυγγεκτομή κάθετη
 • Μερική Λαρυγγεκτομή οριζόντια
 • Ολική εξωτερική διάνοιξη Των παραρρινίων
 • Ολική Θυρεοειδεκτομή
 • Ολική Λαρυγγεκτομή
 • Ολική Λαρυγγεκτομή με ριζικά Λεμφαδενικό καθορισμό τραχήλου
 • Ολική Παρωτιδεκτομή
 • Ολική Σφηνο-ηθμοειδεκτομή υπό ενδοσκοπικό έλεγχο
 • Οσταριοπλαστική
 • Πλαγία Φαρυγγο-Λαρυγγεκτομή
 • Προσθία ηθμοειδεκτομή υπό ενδοσκοπικό έλεγχο
 • Ριζική ανάτρηση Μαστοειδούς σε εγκεφαλικές επιπλοκές
 • Ριζική Μαστοειδεκτομή (ΠΟ:εκσκαφή λιθομαστοειδική)
 • Ριζικός Λεμφαδενικός Καθορισμός Τραχήλου
 • Σφηνοειδεκτομή
 • Τοποθέτηση Ενδοκοχλιακού μοσχεύματος
 • Τραχειοπλαστική
 • Τραχειοπλαστική με χρήση χόνδρου
 • Τροποποιημένη ριζική Μαστοειδεκτομή
 • Τυμπανοπλαστικές (εκτός τύπου 1)
 • Χειρουργική αποκατάσταση. Τραχεισοισοφαγικού συριγγίου
 • Χειρουργική αποκατάσταση. Φαρυγγοστόματος
 • Χειρουργική αποκατάσταση Φαρυγγοστόματος με χρήση κρημνού
 • Xειρουργική ατρησίας ΕΑΠ.
 • Χειρουργική αφαίρεση μηνιγγοκήλης ή εγκεφαλοκήλης με ενδοσκοπικό έλεγχο
 • Χειρουργική αφαίρεση νεοπλασίας ρινός παραρρινίων με ενδοσκοπικό έλεγχο
 • Χειρουργική αφαίρεση παθήσεων Σφηνοειδούς
 • Χειρουργική συγγενών ανωμαλιών ΕΑΠ
 • Χειρουργική συγγενών ανωμαλιών Πτερυγίου
 • Χειρουργική της τραχείας
 • Χειρουργική Του μετωπιαίου κολπώματος κατά Draf 2 και 3

Εξαιρετικά Βαρείες Επεμβάσεις 

 • Διαρρινική αφαίρεση όγκου βάσης κρανίου
 • Διαρρινική Υποφυσεκτομή. 
 • Διυπερώϊος προσπέλαση (Ρινοίωμα, κ.λ.π.). 
 • Εκτομή Λιθοειδούς σε όγκους ωτός
 • Κάτω Γναθεκτομή
 • Λαβυρινθεκτομή μεμβρανώδης
 • Λαβυρινθεκτομή οστική
 • Λαρυγγο-Φαρυγγο-Οισοφαγεκτομή με ή χωρίς λεμφαδενικό καθορισμό
 • Μερική Γναθεκτομή
 • Μερική Φαρυγγεκτομή
 • Νευρεκτομή του Αιθουσαίου ν. 
 • Οισοφαγεκτομή (Μερική ή Ολική)
 • Ολική Γναθεκτομή
 • Ολική Γναθεκτομή με εξόρυξη του Οφθαλμού (χειρουργική commando)
 • Ολική Φαρυγγο-Λαρυγγεκτομή
 • Ολική Φαρυγγο-Λαρυγγο-Οισοφαγεκτομή
 • Ριζική Θυρεοειόεκτομή επί καρκίνου
 • Φαρυγγολαρυγγεκτομή ολική ή μερική με ή χωρίς λεμφαδενικό καθαρισμό
 • Χειρουργική της βάσεως του Κρονίου π.χ. χημειωδέκτωμα (Jugularis)
 • Χειρουργική Χημειοδεκτώματος (Tympanicus)

Ειδικές Επεμβάσεις 

 

 

 • Αφαίρεση Ακουστικού Νευρινώματος