Ουρολογικές Επεμβάσεις

 

Ουρολογικές Επεμβάσεις

Βαρύτητα Επεμβάσεων

Επεμβάσεις

Πολύ Μικρές Επεμβάσεις 

 • Βαλανοποσθική λύση συμφύσεων
 • Βιοψία Προστάτου με βελόνη
 • Διάνοιξη στομίου Ουρήθρας
 • Πλύσεις Κύστεως

Μικρές Επεμβάσεις

 • Αφαίρεση Pig-tail
 • Αφαίρεση αποστήματος οσχέου
 • Αφαίρεση όγκου στομίου ουρήθρας
 • Βιοψία Λεμφαδένος
 • Βιοψία όρχεως
 • Βιοψίες Προστάτου κατευθυνόμενες διά διορθικού υπερηχογραφήματος
 • Διαστολή ή τομή Ουρητηρικού στομίου
 • Διατομή Βραχέος Χαλινού
 • Ενδοσκοπική Ουρηθροτομία
 • Καυτηριασμός κονδυλωμάτων (εξωτερικών)
 • Κυστεοσκόπηση απλή
 • Μανομέτρηση Νεφρικής Πυέλου 
 • Ουρηθροκυστεοσκόπηση
 • Παρακέντηση αποστήματος Προστάτου
 • Τυφλή Ουρηθροτομία

Μεσαίες Επεμβάσεις 

 • Απολίνωση και εκτομή Σπερματικού Πόρων
 • Αφαίρεση ξένων σωμάτων από Ανδρική Ουρήθρα
 • Αφαίρεση Πεϊκής προθέσεως
 • Διαδερμική Νεφροστομία
 • Διαδερμική Πυελοσκόπηση
 • Διόρθωση Βαλανικού Υποσπαδία
 • Διόρθωση Κιρσοκήλης
 • Διόρθωση Κρυψορχίας
 • Διουρηθρική αφαίρεση κονδυλωμάτων
 • Ενδοσκοπική μηχανική ή δι·υπερήχων λιθοτριψία λίθων Ουροδόχου Κύστεως
 • Ενδοσκοπική Ουρητηροπυελοσκόπηση
 • Επιδιδυμιδεκτομή
 • Καθήλωση Όρχεως ή Ορχεοπηξία
 • Κυστεοσκόπησή και τοποθέτηση μονίμων καθετήρων ετερόπλευρα με ανιούσα ουρητηροπυελογραφία. 
 • Κυστεοσκόπηση με λήψη βιοψίας ουροδόχου κύστεως
 • Κυστεοσκοπική εκκένωση αιματοκύστης
 • Μερικός Λεμφαδενικός καθαρισμός Βουβωνικής χώρας
 • Ορχεκτομή
 • Περιτομή
 • Πλαστική στομίου Ουρήθρας
 • Συστροφή Ορχεος/Ορχεοπηξία
 • Τοποθέτηση Pig-tail
 • Τοποθέτηση ή αφαίρεση προθέσεως όρχεως 
 • Υδροκήλη

Μεγάλες Επεμβάσεις

 • Δευτερογενής επέμβαση Ουροστόματος
 • Διαδερμική Νεφρολιθοτριψία
 • Διόρθωση Πεϊκού Υποσπαδία
 • Διουρηθρική αφαίρεση Θηλωμάτων 
 • Διουρηθρική όγκου Κύστεως
 • Διουρηθρική Προστοδενεκτομή
 • Ενδοσκοπική αφαίρεση λίθου Ουρητήρα
 • Ενδοσκοττική αφαίρεση όγκου Κύστεως έως 1 εκ. 
 • Επέμβαση επί εκτοπίας όρχεως
 • Μερική Πεεκτομή με βιοψία βουβωνικών λεμφαδένων
 • Μικροχειρουργική αναστόμωση Σπερματικού πόρου και Επιδιδυμίδας
 • Ουρηθεκτομή
 • Ουρητηροστομία
 • Πλαστική Σηραγγωδών σωμάτων - NESBIT
 • Πλαστική συριγγίου και στενώματος Ουρήθρας
 • Ριζική Ορχεκτομή επί καρκίνου
 • Ριζικός Βουβωνικός Λεμφαδενικός καθορισμός
 • Τραύμα και ρήξη Ουρήθρας εξωπυελική

Βαρείες Επεμβάσεις

 • Ανοικτή Νεφροστομία
 • Αφαίρεση εκκολπώματος Ουροδόχου κύστεως
 • Αφαίρεση εχινοκόκκου κύστεως
 • Αφαίρεση κύστεως Νεφρού
 • Διαχωρισμός ή μερική αφαίρεση Πεταλοειδούς Νεφρού
 • Διόρθωση οσχεικού, πυελικού Υποσπαδία
 • Διουρηθρική Προστάτου και νεοπλάσματος Κύστεως
 • Εκτομή Κυστεοκολπικού συριγγίου
 • Εκτομή Ορθοκυστικού συριγγίου
 • Εμφύτευση Ουρητήρος καθώς και αντιπαλινδρομική 
 • εμφύτευση Ουρητήρος ετερόπλευρα
 • Εμφύτευση τεχνητού σφιγκτήρα
 • Ενδοσκοπική αφαίρεση όγκου Κύστεως άνω του 1 εκ. 
 • Επινεφριδεκτομή επί αδενώματος
 • Μερική Κυστεκτομή με ή χωρίς επανεμφύτευση ουρητήρος
 • Μερική Πεεκτομή με βουβωνική λεμφαδενεκτομή
 • Μετατραυματική ρήξη Κύστεως και ενδοπυελική ουρήθρα
 • Νεφρεκτομή
 • Νεφρολιθοτομία (Κοραλλιωειδής Λίθος) άνευ νεφροτομής
 • Ολική Ουρητηρεκτομή
 • Ολική Πεεκτομή με βουβωνική λεμφαδενεκτομή
 • Ουρητηρολιθοτομία
 • Ουρητηρόλυση οπισθοπεριτοναϊκής ίνωσης
 • Ουρητηροπυελοσκοττία και ενδοσκοπική αφαίρεση λίθων ή όγκων
 • Παροχέτευση Ουρινώματος. 
 • Πλαστική ακράτειας ούρων σε γυναίκες. 
 • Πλαστική Ουρητήρος (μεγαουρητήρας)
 • Πυελοπλαστική
 • Ριζικός Λεμφαδενικός καθορισμό ς πυέλου
 • Στήριξη αυχένος Κύστεως
 • Τοποθέτηση Ενδοπεικής πρόθεσης
 • Υπερηβική Κυστεοστομία
 • Υπερηβική Προστατεκτομή
 • Χειρουργική των ουρητήρων επί τραυματισμού. 
 • Χειρουργικός καθορισμός Οσχέου (Fourner)κ.λ.π. 

Εξαιρετικά Βαρείες Επεμβάσεις

 • Ετερόπλευρη ριζική οπισθοπεριτοναίκή Λεμφαδενεκτομή
 • Νεφρεκτομή για μεταμόσχευση
 • Νεφρολιθοτομία (Κοραλλιωειδής Λίθος) μετά νεφροτομής
 • Ριζική αφαίρεση πέους με λεμφαδενεκτομή
 • Ριζική Επινεφριδεκτομή επί καρκίνου
 • Ριζική Κυστεκτομή επί καρκίνου κύστεως με πυελική λεμφαδενεκτομή
 • Ριζική Νεφρεκτομή επί καρκίνου
 • Ριζική υπερηβική Προστατεκτομή επί καρκίνου Προστάτου με πυελική λεμφαδενεκτομή
 • Χειρουργική του νεφρού επί τραυματικών νεφρικών κακώσεων

Ειδικές Επεμβάσεις

 • Αυτομεταμόσχευση
 • Ειλεικό ή κολονικό Conduit
 • Πλαστική Κύστεως επί εκστροφίας κύστεως
 • Στεγανή παροχέτευση ούρων και δημιουργία Νεοκύστης