Μικροχειρουργικές Επεμβάσεις

 

Επεμβάσεις Επί Τραυμάτων Άκρας Χειρός

Βαρύτητα Επεμβάσεων

Επεμβάσεις

Μεσαίες Επεμβάσεις

 • Διατομή τενόντων καμπτήρων Ζώνη Ι
 • Διατομή τενόντων καμπτήρων Ζώνη ΙΙΙ
 • Διατομή τενόντων καμπτήρων Ζώνη ΙV, V
 • Διατομή εκτεινόντων τενόντων. Κεντρική δέσμη
 • Διατομή εκτεινόντων τενόντων. Πλάγιες δέσμες
 • Διατομή εκτεινόντων τενόντων.Κεντρικότερη

Μεγάλες Επεμβάσεις 

 • Διατομή τενόντων καμπτήρων .Ζώνη ΙΙ

 

Τενόντια Μοσχεύματα

Βαρύτητα Επεμβάσεων

Επεμβάσεις

Μεσαίες Επεμβάσεις

 • Τενόντια μοσχεύματα καμπτήρων
 • Ευρεία τενοντόλυση καμπτήρων. Εφαρμογή τενοντίου μοσχεύματος. Ένα δάκτυλο
 • Ευρεία τενοντόλυση καμπτήρων. Εφαρμογή τενοντίου μοσχεύματος. Κάθε επιπλέον δάκτυλο
 • Απλή τενοντομεταφορά αντιθέσεως
 • Μισχωτό αγγειούμενο οστικό μόσχευμα σκαφοειδούς
 • Ρήξη συνδέσμων καρπού-περιορισμένες αρθροδέσεις με οστικό μόσχευμα
 • Αφαίρεση εγγύς στοίχου του καρπού
 • Kapanjii-Hemiresection καρπού
 • Malunion μετακαρπίων δακτύλων
 • Ψευδαρθρώσεις-Οστικά μοσχεύματα δακτύλων
 • Αρθροδέσεις φαλάγγων
 • Αρθρολύσεις δακτύλων
 • Μερική συνδακτυλία. Χειρουργική τεχνική Ζ

Μεγάλες Επεμβάσεις

 • Μετατραυματική παραμόρφωση δακτύλου (Swan neck) (αφορά ένα δάκτυλο)
 • Σύνθετες τενοντομεταφορές
  (μέσου, ωλενίου, κερκιδικού)

Εξαιρετικά Βαρείες Επεμβάσεις

 

 • Πλήρης συνδακτυλία
 • Παρασκευή αγγειονευρωδών δεματίων
 • Μικροχειρουργική τεχνική

 

Τραύματα Αρτηριών

Βαρύτητα Επεμβάσεων

Επεμβάσεις

Μεσαίες Επεμβάσεις

 • Κερκιδική, Ωλένιος

Μεγάλες  Επεμβάσεις

 • Δακτυλική

 

Αποκατάσταση Διατομής Περιφερικών Νεύρων

Βαρύτητα Επεμβάσεων

Επεμβάσεις

Μεσαίες Επεμβάσεις

 • Συρραφή δακτυλικού νεύρου
 • Λήψη νευρικών μοσχευμάτων κάτω άκρων

Μεγάλες Επεμβάσεις

 • Τελικο-τελική συρραφή περιφερικού νεύρου (επινευρική- δεμιδική)

Βαρείες Επεμβάσεις

 • Νευρικά μοσχεύματα (γεφύρωση ελλειμμάτων)
 • Νευρόλυση ενδονευρική

 

Ελλείμματα Δέρματος Χεριού

Βαρύτητα Επεμβάσεων

Επεμβάσεις

Μεσαίες Επεμβάσεις

 • Cross finger (διασταυρούμενος)
 • Ζ-Plasty.Δερματικά μοσχεύματα(μερικού πάχους)

Μεγάλες Επεμβάσεις

 • Δακτυλικός αγγειούμενος κρημνός (ακρωτηριαστικό τραύμα)

Βαρείες Επεμβάσεις

 • Αγγειούμενος δερμοπεριτοναικός κρημνός, μισχωτός

Ειδικές Επεμβάσεις

 • Ελεύθερος δερμοπεριτοναϊκός κρημνός. 

 

Επανασυγκολλήσεις Μελών

Βαρύτητα Επεμβάσεων

Επεμβάσεις

Εξαιρετικά Βαρείες Επεμβάσεις

 • Ακρωτηριασμός αντιβράχιου
 • Ακρωτηριασμός καρπού 

Ειδικές Επεμβάσεις

 • Ακρωτηριασμός παλάμης
 • Ακρωτηριασμός αντίχειρα η άλλου δακτύλου

 

Λοιπές Επεμβάσεις

Βαρύτητα Επεμβάσεων

Επεμβάσεις

Μεσαίες Επεμβάσεις

 • Επιμήκυνση δακτύλου αντίχειρα

Μεγάλες Επεμβάσεις

 • Ακτινωτός ακρωτηριασμός

Εξαιρετικά Βαρείες Επεμβάσεις

 • Αντιχειροποίηση του δείκτη.
 • Αγγειούμενο οστικό, οστεοδερματικό μόσχευμα (περόνη)
 • Μεταφορά αγγειούμενου μυός
 • Αποσυμπίεση κατώτερου βραχιονίου πλέγματος με αφαίρεση Πρώτης θωρακικής πλευράς (διαμασχαλιαία και υπερκλείδια προσπέλαση)

Ειδικές Επεμβάσεις

 • Χειρουργική βραχιονίου πλέγματος (εκτεταμένη παράλυση άνω άκρου-μεταφορές νεύρων)
 • Μεταφορά δακτύλου από το πόδι στο χέρι . (αναδημιουργία αντίχειρα)