Ηπαρίνη

 

Ηπαρίνες Μεγάλου Μοριακού Βάρους

Χημική Ουσία

Εμπορική Ονομασία

Ηπαρίνη

Heparin

Καλσιπαρίνη

Calciparine

Ηπαρίνες Χαμηλού Μοριακού Βάρους

Ενοξαπαρίνη

Clexane

Ναδροπαρίνη

Fraxiparine

Tινζαπαρίνη

Innohep

Δαλτεπαρίνη

Fragmin