Οστικοί Δείκτες

 

Δείκτες

Χαρακτηριστικά

 Οστικής Παραγωγής

Στο αίμα:

 • Ολική Αλκαλική φωσφατάση ALP (SAp)
 • Οστικό κλάσμα της αλκαλικής φωσφατάσης (ΒΑLΡ)
 • Oστεοκαλσίνη (ΒGp)
 • Ν-τελικό προπεπτίδιο προκολλαγόνουτύπου Ι (ΡΙΝΡ)
 • C-τελικό προπεπτίδιο προκολλαγόνου τύπου Ι (ΡΙCp)

 Οστικής Απορρόφησης

Στο αίμα:

 • Ν-τελοπεπτίδιο κολλαγόνου τύπου Ι (ΝΤΧ)
 • C-τελοπεπτίδιο κολλαγόνου τύπου Ι (CTX)
 • Ανθεκτικό στο τρυγικό άλας κλάσμα όξινης φωσφατάσης ΑCP (ΤRAp 5b)

Στα ούρα:

 • Ασβέστιο / Κρεατινίνη (Ca/Cr)
 • Υδροξυπρολίνη / Κρεατινίνη (ΟΗΡ/Cr)
 • Πυριδινολίνη / Κρεατινίνη (ΡΥD/Cr)
 • Δεοξυπυριδινολίνη / Κρεατινίνη (DΡD/Cr)
 • NTX / Kρεατινίνη (ΝΤΧ/Cr)

 

Παραθορμόνη - PTH
(επινεφρίδια - μεταβολισμός Ca)

15 - 65 pgr/ml

1,6-6,9 pmol/l

Οστεοκαλσίνη - Osteocalcin (οστεοβλαστικός μηχανισμός)

Άρρεν

 

30-40 ετών

24 - 70 ng/ml

< 548 pg/ml

40-50 ετών

24 - 70 ng/ml

< 704 pg/ml

>70 ετών

< 0,854 ng/ml

< 854 pg/ml

Θήλυ

 

>20 ετών
(πριν την εμμηνόπαυση)

11 - 43 ng/ml

 

Μετά την εμμηνόπαυση
(χωρίς θεραπεία)

15 - 46 ng/ml

Με οστεοπόρωση

13 - 48 ng/ml