Βιοχημικές Εξετάσεις

 

Εξέταση

Φ.Τ.

Σακχαρο (Γλυκόζη)                                         (GLU)

70 - 110 mg/dl

Γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη                             (HbA1c)

4 - 6%

Ουρία                                                            (BUN)

15 - 45 mg/dl

Κρεατινίνη                                                     (CREA)

0,6 - 1,3 mg/dl

Ουρικό οξύ                                                    (URCA)

2,6 - 1,3 mg/dl

   

Aμινοτρανσφεράση Ασπαρτική                         (AST/SGOT)

15 - 37 U/L

Αμινοτρανσφεράση Αλανίνης                           (ALT/SGPT)

30 - 65 U/L

Ολική χολερυθρίνη                                         (T-BIL)

0,0 - 1,0 mg/dl

Άμεση χολερυθρίνη                                        (D-BIL)

0,0 - 0,3 mg/dl

Έμμεση χολερυθρίνη                                      (I-BIL)

 

Αλκαλική φωσφατάση                                    (ALP)

50 - 136 U/L

Γάμμα Γλουταμυλική Τρανσπεπτιδάση              (γ-GT ή GGT)

5  - 85 U/L

   

Αμινοξέα

40 mg/dl

Αμυλάση                                                       (AMY)

25 - 115 U/L

Ολική πρωτείνη                                             (TP)

6,4 - 8,2 g/dl

Αλβουμίνη                                                    (ALB)

3,4 - 5,0 mg/dl

   

Κρεατινική κινάση                                          (CK)

21 - 232 U/L

Κρεατική Φωσφοκινάση                                  (CKMB)

0 - 6 U/L

Γαλακτική Δεϋδρογενάση                                (LDH)

100 - 190 U/L

CRP

0,0 - 0,5 mg/dl

   

Ολικά Λιπίδια

500 mg/dl

Χοληστερόλη                                                 (CHOL)

0 - 200 mg/dl

Χοληστερόλη  - HDL

35 - 65 mg/dl

Χοληστερόλη  - LDL

108 - 188 mg/dl

Τριγλυκερίδια                                                 (TGL)

30 - 200 mg/dl

   
   Φερριτίνη                                                       (Ferritin)  
                                                            Άρρεν 30 - 400 ng/ml
                                                            Θήλυ 13 - 150 ng/ml
   Φυλλικό οξύ                                                   (Folate) 4,2 - 19,9 ng/ml (9,5-45,2 nmol/l)
   Βιταμίνη B12 145 - 637 pmol/l (197-866 pg/ml)
   

IRN

35 - 150 ng/dl

FERR

10 - 244 ng/dl

TIBC total

250 - 400 μg/dl

UIBC free

UIBC=TIBC-Fe ορού

Χοληνεστεράση

>3.500 U/L

PCHE

7.000 - 19.000 U/L

ASTO

<200 mg/dl

Ra-test RF

αρνητικό (-) ή θετικό (+)

   

APO A1

104 - 225 mg/dl

APO B

60 - 133 mg/dl

Lp(a)  {από (α)+LDL}

 

Λιπάση ορού                                                 (LPS)

 

Αδολάση                                                      (ADL)

 

LAP

 

Γαλακτόζη

 

Μικρολευκοματίνη

 
   

LA (γαλακτικό οξύ)

5 -12  mg/dl