Α-Θ-ΟΜΣΣ - Τι να προσέξουμε κατά τη γνωμάτευση

 

ΑΜΣΣ

CT

Επιπλέον σε MRI

Θέση

 • Αυχενική λόρδωση

 • Χωρίς τμηματική δυσευθυγράμμιση

 • Φυσιολογική θέση οδόντα

 • Χωρίς υπο- ή υπερλόρδωση

 • Χωρίς κύφωση

Σπονδυλικό κανάλι

 • Πλάτος, σχήμα

 • Ομαλά όρια

Σώματα σπονδύλων

 • Σχήμα

 • Φλοιός (πάχος), όρια (ομαλά, σαφή)

 • Χωρίς επιχείλια οστεόφυτα

 • Εσωτερική δοκίδωση (σχήμα μελικηρήθρας, χωρίς αραίωση, χωρίς περιγεγραμμένες λυτικές ή οστεοβλαστικές περιοχές, χωρίς στένωση ή διόγκωση)

 • Αριθμός 7

 • Σχήμα τετράγωνο (εκτός οδόντα)

 • Ευθεία ευθυγράμμιση των οπίσθιων ορίων (χωρίς επίπεδα)

 • Επιφάνεια σωμάτων (συνεχές όριο, ομαλή υφή, χωρίς περιγεγραμμένη καθίζηση ή συμπίεση, χωρίς επιχείλια οστεόφυτα)

Χώρος μεσοσπονδύλιων δίσκων

 • Πλάτος, όρια (ομαλά, σαφή)

 • Ίσιο οπίσθιο περίγραμμα (όριο)

 • Χωρίς προβολή δίσκου

 • Φυσιολογικό σήμα: μέτρια με μικρή αύξηση του σήματος σε Τ2

Νωτιαίος μυελός

 • Θέση (κεντρική), πλάτος

 • Χωρίς περιγεγραμμένη στένωση ή διόγκωση

 • Πυκνότητα (ομοιογενής)

 • Περινωτιαίος χώρος (ελέυθερος, χωρίς πρόσθια πίεση από κήλη ή οπίσθια πίεση από υπερτροφικό μυ)

 • Χαρακτηριστικά σήματος

 • Χωρίς περιγεγραμμένη εστία σήματος

 • Χωρίς περιγεγραμμένη στένωση ή διόγκωση

Νευρικά τρήματα

 • Μορφολογία, πλάτος

 • Χωρίς πρόσθια πίεση (κήλη, οστεόφυτα, μη συμβατή άρθρωση)

 • Χωρίς οπίσθια πίεση (υπερτροφική σπονδυλοάρθρωπάθεια)

 

Νευρική ρίζα

 • Πορεία (εκτός και εντός τρήματος)

 • Χωρίς περιγεγραμμένη διόγκωση ή στένωση

 • Περιμυελικό περιεχόμενο με σήμα υγρού

Μικρές αρθρώσεις

 • Σχήμα, συμμετρία

 • Σπονδυλικά τόξα ανέπαφα

 • Ομαλό, συνεχές περίγραμμα

 • Χωρίς υπερτροφία

Ακανθικές αποφύσεις

 • Σχήμα, μήκος, οστική υφή

 • Σήμα μυελού των οστών ανάλογο λίπους

 • Χωρίς περιγεγραμμένες εστίες χαμηλού ή υψηλού σήματος

Μαλακοί ιστοί

 • Συμμετρικοί

 • Χωρίς μάζες

 • Προσπονδυλικοί ιστοί (φάρυγγας, λάρυγγας, θυρεοειδής, χωρίς μάζες)

 

ΘΜΣΣ

CT

Επιπλέον σε MRI

Θέση

 • Θωρακική κύφωση

 

Σώματα σπονδύλων

 

 • Αριθμός 12

 • Σχήμα τετράγωνο

Μικρές αρθρώσεις

 • Πλευρο-εγκάριες αρθρώσεις

 • Πλευρο-σπονδυλικές αρθρώσεις (χωρίς υπερτροφία)

 • Πλευρές

 

Μαλακοί ιστοί

 • Προσπονδυλικοί ιστοί (πνεύμονες, καρδιά, αορτή), χωρίς μάζες

 

ΟΜΣΣ

CT

Επιπλέον σε MRI

Θέση

 • Οσφυϊκή λόρδωση

 • Οσφυοιερή γωνία

 

Σώματα σπονδύλων

 

 • Αριθμός 5

 • Σχήμα τετράγωνο

Χώρος μεσοσπονδύλιων δίσκων

 • Χωρίς πρόπτωση στην οπίσθια επιφάνεια των σωμάτων

 • Οπίσθιο περίγραμμα δίσκου (ίσιο Ο1-Ο4, ελαφρώς κοίλο 05-Ι1)

 

Σωλήνα σκληρής μήνιγγας

 • Φυσιολογικό πλάτος

 • Χωρίς περιγεγραμμένη στένωση ή διόγκωση

 • Περιεχόμενο πυκνότητας υγρού

 • Μυελικός κώνος (Ο1)

 • Νευρικά νημάτια (φυσιολογικό πάχος, κατανομή χωρίς οπίσθια καθήλωση)

 • Χωρίς πρόσθια πίεση (κήλη, οστεόφυτα)

 • Χωρίς οπίσθια πίεση(υπερτροφικό μυ)

 

Μαλακοί ιστοί

 • Προσπονδυλικοί ιστοί (αορτή, κάτω κοίλη), χωρίς μάζες