Επινεφρίδια - Τι να προσέξουμε κατά τη γνωμάτευση

 

Δομές

CT

Επιπλέον σε MRI

Γενικά

 • Ζεύγος, Σχήμα, μέγεθος

 • Χωρίς περιγεγραμμένη μάζα υπόπυκνη (κύστη, αδένωμα), ισόπυκνη, υπέρπυκνη διόγκωση

 • Χωρίς αποτιτανώσεις

 • Σε σκιαγραφικό, ομοιογενής ενίσχυση

 • Χωρίς ασύμμετρη διόγκωση των σκελών

 • Χαρακτηριστικά σήματος: ↓Τ1, ↓Τ2, ↑Τ2 με καταστολή λίπους, ενδιάμεσης έντασης σε Τ1 με καταστολή λίπους

 • Χωρίς περιγεγραμμένη εστία χαμηλής, ενδιάμεσης ή υψηλής έντασης σήματος των σκελών
  (πχ. Αποτιτανώσεις, εναπόθεση λίπους, ↑Τ2 σε φαιοχρωμοκύττωμα)

Πρόσληψη

 

 • Αδένωμα: μέτρια αύξηση σήματος που επιστρέφει στο αρχικό σήμα σε 10 λεπτά μετά της έγχυση

 • Κακοήθεις όγκοι: υψηλή πρόσληψη μετά από 15 λεπτά

Chemical shift

 

 • In-phase & Out-phase:
  T1 εικόνες δείχνουν ↓ σήμα λίπους σε καλοήθη βλάβη