Εγκέφαλος - Τι να προσέξουμε κατά τη γνωμάτευση

 

Δομές

CT

Επιπλέον σε MRI

Επιμήκη σχισμή

 • Επικεντρωμένη στη μέση γραμμή

 • Χωρίς μετατόπιση

 • Δρέπανο
  (πάχος, πυκνότητα-αποτιτανώσεις)

 • Δρέπανο
  (πάχος, χαρακτηριστικά σήματος, ροή κόλπων)

Αύλακες φλοιού

 • Εγκεφάλου & Παρεγκεφαλίδας

 • Διαμόρφωση, αριθμός, πάχος

 • Χωρίς τράχυνση

 • Χωρίς στένωση ή διεύρυνση

 • Καλά ορατές δεξαμενές και φλοιικά σημεία

 

Φλοιός

 • Πάχος

 • Κατανομή (χωρίς εκτοπίες)

 • Πυκνότητα
  (χωρίς αποτιτανώσεις ή αιμορραγίες)

 • Χωρίς απομάκρυνση από το κρανίο

 • Χωρίς συλλογή υγρού (κυρτή ή κοίλη) μεταξύ φλοιού και κρανίου

 • Χαρακτηριστικά σήματος

 • Χωρίς εστίες υψηλού σήματος (απομυελίνωση, οίδημα, αιμορραγία)

 • Χωρίς εστίες χαμηλού σήματος
  (ασβεστώσεις, αιμορραγία)

Κοιλίες

 • Σχήμα, μέγεθος ανά ηλικία

 • Συμμετρία
  (χωρίς ετερόπλευρη ή περιγεγραμμένη διάταση)

 • Χωρίς σημεία αυξημένης ενδοεγκεφαλικής πίεσης
  (στένωση ή ετερόπλευρη διάταση, πιεσμένες αύλακες)

 • Ροή στον υδραγωγό του εγκεφάλου

 • Η 4η κοιλία έχει σχήμα τέντας (τριγωνικό), χωρίς διάταση

Λευκή ουσία

 • Πυκνότητα 
  (ομοιογενής, ειδικά περικοιλιακά)

 • Χωρίς υπόπυκνες περιοχές (περιγεγραμμένες, διάσπαρτες, διάχυτες)

 • Χωρίς υπέρπυκνες περιοχές (αποτιτανώσεις, αιμορραγία)

 • Φυσιολογικό πάχος σε σχέση με το φλοιό

 • Χαρακτηριστικά σήματος
  (με βάση την ωριμότητα ανά ηλικία)

 • Ομοιογενής ένταση σήματος
  (ιδίως περικοιλιακά)

 • Χωρίς διάσπαρτες ή περιγεγραμμένες περιοχές αυξημένης έντασης σήματος
  (απομυελίνωση, οίδημα, αιμορραγία)

 • Χωρίς διάσπαρτες ή περιγεγραμμένες περιοχές χαμηλού σήματος (ασβεστώσεις, αιμορραγία)

Βασικά γάγγλια, Έσω & Έξω κάψα, Θάλαμος,

 • Θέση, μέγεθος, σχήμα,

 • Απεικόνιση

 • Πυκνότητα

 • Χαρακτηριστικά σήματος (Απομυελίνωση)

Μεσολόβιο

 • Διαμόρφωση, μέγεθος

 • Πυκνότητα

 • Ανατομία

 • Χαρακτηριστικά σήματος (απομυελίνωση)

 • Χωρίς περιγεγραμμένη στένωση ή διόγκωση

 • Χωρίς εστίες απομυελίνωσης ή μάζες

Στέλεχος

 • Σχήμα, Πυκνότητα (ομοιογενής)

 • Χωρίς εστιακές βλάβες

 • Χαρακτηριστικά σήματος (ομοιογενές)

 • Χωρίς εστιακές βλάβες

 • Κρανιακά νεύρα
  (παρουσία, πορεία, πάχος, συμμετρία)

Παρεγκεφαλίδα

 • Γενική μορφολογία (συμμετρία)

 • Φλοιός (πάχος, αύλακες)

 • Λευκή ουσία (ομοιογενής πυκνότητα)

 • Λευκή ουσία (ομοιογενές σήμα)

Ενδοεγκεφαλικά αγγεία

 • Πορεία, διάμετρος

 • Χωρίς αφύσικη διάταση

 • Χωρίς αγγειακές δυσπλασίες

 

Τουρκικό Εφίππιο

 • Θέση, μορφολογία (U)

 • Τοίχωματα απότομα, χωρίς στροφή (φυσιολογικό πλάτος εδάφους και τοιχωμάτων)

 • Όρια σαφή και οξεία

 • Φυσιολογικό μέγεθος

 • Παραεφιπιακές δομές

 •  Παραεφιπιακές δομές
  (οπτικό χίασμα, υπερεφιπιακές δεξαμενές, καρωτιδικό σιφώνιο, σηραγγώδης χώρος)

Υπόφυση

 • Θέση (κέντρο του εφιππίου)

 • Σχήμα
  (φασολιού-άνω όριο ίσιο ή ελάχιστα κοίλο, κυρτό μόνο στην εφηβεία ή εγκυμοσύνη)

 • Μέγεθος

 • Πυκνότητα
  (ομοιογενής με ή χωρίς σκιαγραφικό, χωρίς υπό- ή υπέρ-πυκνές περιοχές)

 • Μίσχος: θέση (κέντρο), μέγεθος

 • Χαρακτηριστικά σήματος (αδενουπόφυση, νευρουπόφυση- ↑Τ1)

 • Σήμα ομοιογενές

 • Χωρίς περιγεγραμμένη αλλαγή σήματος πριν και μετά σκιαγραφική έγχυση

Οπτικό χίασμα

 • Θέση, μέγεθος, συμμετρία, πορεία οπτικού νεύρου

 

Σηραγγώδης βόθρος

 • Μορφολογία (συμμετρική), μέγεθος

 • Χωρίς διήθηση

 

Έσω καρωτίδα

 • Μέγεθος, πορεία, πυκνότητα