Αρθρώσεις Ταρσού - Τι να προσέξουμε κατά τη γνωμάτευση

 

Δομές

CT

Επιπλέον σε MRI

Οστά

 • Έσω & έξω σφυρό, αστράγαλος, πτέρνα, οστά ταρσού

 • Μορφολογία, θέση, σχήμα

 • Σήμα μυελού

 • Κλείσιμο επιφυσιακής πλάκας μετά τα 18 έτη

 • Φυσιολογική δοκίδωση

Αρθρικές επιφάνειες

 • Συνταύτιση

 • Πάχος φλοιού
  (ομοιόμορφο, χωρίς περιγεγραμμένη διόγκωση)

 • Περίγραμμα
  (ομαλό, σαφές, χωρίς υποχόνδρινες αλλοιώσεις κυρίως στην έσω πλευρά, χωρίς διακοπή)

 • Αρθρικός χόνδρος
  (πάχος, ομαλή επιφάνεια)

Σύνδεσμοι

 

 • Έξω πλάγιοι
  (πρόσθιος & οπίσθιος αστραγαλοπερονιαίος, περονοπτερνικός)

 • Έσω πλάγιοι (δελτοειδής)

 • Μεσόστεοι

 • Πορεία, πλάτος, συνέχεια, ομαλό περίγραμμα, χαρακτηριστικά σήματος, χωρίς παρουσία υγρού

 • Αχίλλειος τένοντας
  (προαχίλλειο λίπος, συνεχής)

Άλλες αρθρώσεις

 • Αστραγαλοπερονιαία, αστραγαλοσκαφοειδής

 • Μορφολογία

 • Θέση

 • Πλάτος χώρου άρθρωσης

 

Τένοντες

 

 • Μακρής τένοντας μεγάλου δακτύλου (στον ταρσιαίο σωλήνα, πίσω από το έσω σφυρό), οπίσθιος κνημιαίος

 • Πορεία, πλάτος, χωρίς διακοπή

 • Σήμα
  (ομοιογενές, χαμηλού σήματος, χωρίς κεντρική αλλαγή σήματος)

 • Χωρίς πάχυνση ή συλλογή υγρού στο τενόντιο έλυτρο

 • Πελματιαία απονεύρωση και πτερνοκυβοειδής σύνδεσμος
  (σχήμα, πάχος, χαμηλό σήμα, χωρίς περιγεγραμμένη διόγκωση, χωρίς υποδόριο οίδημα)

Άλλες δομές

 

 • Ταρσιαίο κανάλι, μαλακά μόρια, αγγεία