Ακτινογραφία Θώρακος

 

Οπισθο-Πρόσθια

 • Συμμετρία μαλακών μορίων (υπερκλείδιων, ωμικής ζώνης)

 • Προσοχή στη σκιά των μαστών και στην επιπροβολή της θηλής

 • Παρυφή ημιδιαφραγμάτων (το ΔΕ ίσο ή 2-3 εκ ψηλότερα από το ΑΡ)

 • Οξείες πλευροδιαφραγματικές γωνίες

 • Πνευμονικές πύλες (ΑΡ 1-2 εκ ψηλότερα της ΔΕ)

  • Το κάτω όριο της πύλης αντιστοιχεί με κάτω πνευμονική φλέβα

 • Καρδιαγγειακή σκιά κατά 1/3 δεξιά της μέσης γραμμής

 • Τραχεία στη μέση γραμμή

 • ΔΕ παρυφή μεσοθωρακίου (ανώνυμο αρτηρία&φλέβα, άνω κοίλη φλέβα, ανιούσα αορτή)

 • ΑΡ παρυφή μεσοθωρακίου (ΑΡ υποκλείδιο αρτηρία, αορτικό τόξο, ωτίο αριστερού κόλπου, αριστερή κοιλία)

 • Αορτοπνευμονικό παράθυρο (κοίλο προς τον πνεύμονα)

 • Παρασπονδυλικές ταινίες (ΔΕ+ΑΡ)

 • ΔΕ μικρή μεσολόβια σχισμή: (πιθανή απεικόνιση στο ύψος του 6ου οπίσθιου μεσοπλεύριου)

Πλάγια

 • Εκτίμηση μεσοθωρακίου:

  • Θωρακική είσοδος: χώρος μεταξύ της σφαγιτιδικής εντομής και τραχείας

  • Πρόσθιο: προσθίως της ανιούσας αορτής

  • Μέσο: μεταξύ του πρόσθιας παρυφής της ανιούσας αορτής και την κατακόρυφη γραμμή που περνάει ένα εκατοστό πίσω από τις πρόσθιες παρυφές των θωρακικών σπονδύλων

  • Οπίσθιο: Πίσω από την κατακόρυφη γραμμή που περνάει ένα εκατοστό πίσω από τις πρόσθιες παρυφές των θωρακικών σπονδύλων

 • Εκτίμηση Μεσολόβιων σχισμών:

  • Μεγάλες: εκτείνονται από τον Θ4 μέχρι την καρδιοφρενική γωνία

  • Μικρή (ΔΕ): εκτείνεται προσθίως και οριζόντια από τη ΔΕ πύλη

  • Οξείες οπίσθιες πλευροδιαφραγματικές γωνίες

 • Τραχεία (οπίσθιο τοίχωμα <5χιλ)

 • Υπερ-αορικός χώρος (οπισθοτραχεικός): διαυγαστικός