Θώρακας - Τι να προσέξουμε κατά τη γνωμάτευση

 

Δομές

CT

Επιπλέον σε MRI

Πνεύμονες

 • Ανατομία (συμμετρία)

 • Εφαπτόμενοι στο θωρακικό τοίχωμα

 • Χωρίς υπεζωκοτική πάχυνση

 • Χωρίς τοιχωματική πάχυνση

 • Χωρίς συλλογή υγρού
  (ελεύθερη ή περιγεγραμμένη)

 • Πλήρης αερισμός

 • Πνευμονική δομή

 • Αγγείωση
  (μειώνεται προς την περιφέρεια)

 • Χωρίς παρουσία όζων

 • Χωρίς διάσπαρτες σκιάσεις
  (πλάκες, διηθήσεις)

 • Χαμηλό σήμα πνευμονικού παρεγχύματος

Μεσοθωράκιο

 • Μορφολογία, θέση
  (κεντρική, πλάτος, χωρίς μάζες στο πρόσθιο, μέσο, οπίσθιο διαμέρισμα)

 • Πύλες
  (χωρίς μάζες ή λεμφαδενοπάθεια)

 • Κύριοι βρόγχοι
  (ανατομία, πορεία, πάχος)

 

Καρδιά

 • Θέση
  (κεντρική, ελάχιστα αριστερά της μέσης γραμμής)

 • Μορφολογία, μέγεθος (κοιλότητες)

 • Μυοκάρδιο (πάχος)

 

Αγγεία

 • Ανιούσα αορτή, αορτικό τόξο, κατιούσα αορτή,  κοίλη φλέβα

 • Ανατομία, μέγεθος

 • Υπεραορτικά αγγεία
  (υποκλείδια, ανώνυμη, κοινή καρωτίδα)

 

Διάφραγμα

 • Σχήμα
  (χωρίς ανωμαλίες περιγράμματος, πλευρο-φρενικές γωνίες καθαρές & οξείες)

 • Θέση (10η-11η οπίσθια πλευρά)

 • Πάχος
  (χωρίς περιγεγραμμένη διεύρυνση, χωρίς βλάβη)

 

Θωρακικός σκελετός

 • Πλευρά, στέρνο, κλείδα, ωμοπλάτη, ΘΜΣΣ

 • Θέση, μορφολογία, συμμετρία

 • Χωρίς εξοστώσεις ή λυτικές περιοχές

 • Χαρακτηριστικά σήματος σκελετού

Θωρακικοί μαλακοί ιστοί

 • Μορφολογία, πάχος, συμμετρία

 • Πυκνότητα