Αρθρώσεις Καρπού - Τι να προσέξουμε κατά τη γνωμάτευση

 

Δομές

CT

Επιπλέον σε MRI

Οστά

 • Κερκίδα

 • Ωλένη (μορφολογία, χωρίς βράχυνση)

 • Καρπικά: σχήμα, θέση (κεντρική και περιφερική σειρά)

 • Μετακάρπια & Φάλαγγες
  (σχήμα, σήμα μυελού)

 • Κερκιδο-καρπιαία γωνία

 • Αρθρικές επιφάνειες ομαλές
  (κερκιδοκαρπική, καρπομετακάρπιες)

 • Φυσιολογικό πάχος φλοιού

 • Χωρίς οστεόφυτα

 • Χωρίς υποχόνδρινες αλλοιώσεις

 

Αρθρικός χώρος

 • Φυσιολογικό πλάτος

 

Σύνδεσμοι

 

 • Ωλένη (τριγωνικός χόνδρος): μορφολογία, όρια, εσωτερική δομή (χαμηλού σήματος επέκταση στη στυλοειδή απόφυση), χωρίς παθολογικό σήμα, χωρίς διακοπή

 • Μεσόστεοι σύνδεσμοι: σκαφομηνοειδής, μηνοπυραμοειδής και σύνδεσμοι περιφερικής σειράς καρπικών οστών (σχήμα, σήμα, περίγραμμα ομαλό, συνεχές)

 • Εξωτερικοί σύνδεσμοι: (σχήμα, σήμα, περίγραμμα ομαλό, συνεχές)

Καρπιαίος σωλήνας

 

 • Πλάτος, τένοντες (έλυτρα σε έξι διαμερίσματα, πάχος, θέση, συμμετρία)

 • Έλυτρα καμπτήρων (χωρίς παλαμιαία κυρτότητα)

 • Χωρίς περιγεγραμμένη πάχυνση των τενόντων ή των ελύτρων

 • Χωρίς συλλογή υγρού

 • Χωρίς παρουσία κύστης

 • Χωρίς γάγγλιο

Μέσο νεύρο

 

 • Πορεία, πλάτος

 • Χωρίς συμπίεση (καρπιαίο σωλήνα)

 • Χωρίς διάχυτο ή περιγεγραμμένο οίδημα (κοινό στο επίπεδο του πισοειδούς οστού)

 • Χωρίς αλλαγές σήματος

Ωλένιο νεύρο

 

 • Πορεία, πλάτος

 • Χωρίς διόγκωση ή συμπίεση

Μαλακά μόρια

 

 • Χωρίς υποδόρια οζίδια