Άρθρωση Αγκώνας - Τι να προσέξουμε κατά τη γνωμάτευση

 

Δομές

CT

Επιπλέον σε MRI

Οστά

 • Κερκίδα, Ωλένη, Βραχιόνιο

 • Φυσιολογική μορφολογία

 • Άρθρωση

 • Θέση

 • Φλοιός (πάχος, περίγραμμα)

 • Σήμα μυελού
  (ανάλογο λίπους πριν τα 25)

Άρθρωση

 • Αρθρικές επιφάνειες
  (ομαλές, χωρίς διακοπή)

 • Φυσιολογικό πάχος φλοιού

 • Χωρίς οστεόφυτα

 • Χωρίς υποχόνδρινες αλλοιώσεις

 • Φυσιολογικός βόθρος ολέκρανου

 

Χώρος άρθρωσης

 • Πλάτος

 • Χωρίς ελεύθερα σώματα

 • Χωρίς συλλογή υγρού

 • Χωρίς αναδιπλώσεις ελύτρου

Μύες και Σύνδεσμοι

 

 • Θέση, πλάτος

 • Χαρακτηριστικά σήματος

 • Χωρίς λέπτυνση, διακοπή, πάχυνση, διόγκωση

 • Καταφύσεις: σήμα, πάχος, χωρίς διακοπή, χωρίς σημεία χρόνιας τενοντοπάθειας
  (tennis elbow): χωρίς πλάτυνση, αφύσικη ενίσχυση του εκτείνοντα τένοντα, δίπλα στη παρακονδύλια απόφυση και χωρίς αύξηση του υγρού στον αγκωνιαίο μυ

 • Ανέπαφοι σύνδεσμοι
  (έσω & έξω πλάγια συμπλέγματα)

 • Χωρίς περιγεγραμμένη λέπτυνση ή διόγκωση

 • Σαφή όρια

 • Ομοιογενές σήμα

Θύλακοι

 

 • Χωρίς επιπλέον υγρό
  (ολέκρανου, στην κατάφυση κερκιδικού δικεφάλου)

Μαλακοί ιστοί

 

 • Ωλένιο, κερκιδικό & μέσο νεύρο
  (πορεία, διάμετρο)

 • Φυσιολογική ωλένια αύλακα