Αρχκή Εκτίμηση Καταγμάτων

 

Αίτια Κατάγματος

 Κάκωση

 • Πτώση, τροχαία

 • Κατάγματα πιέσεως (stress)

 Μεταβολικά

 • Οστεοπόρωση

 • Ομοκυστείνη

 • Νόσος Paget

 • Οστεομαλακία

 • Οστεοπέτρωση

 • Ατελής οστεογένεση (imperfercta)

 Μεταστάσεις

 • Μαστού, πνεύμονα

 • Όλες οι μεταστάσεις των οστών περιγράφονται στο κεφάλαιο ογκολογίας

 Λοίμωξη

 • Οστεομυελίτιδα

 

 

Περιγραφή Κατάγματων του OTA

(Orthopedic Trauma Association)

ΟΤΑ

Χαρακτηριστικά

Όνομα

 • Αναφορά στα οστά που συμμετέχουν

Θέση

 • Κεντρικό-εγγύς, διάφυσης, περιφερικό-άπω

 • Ενδο-αρθρικό ή εξω-αρθρικό

Τύπος

 • Απλό (δυο τμήματα που παραμένουν στον άξονα)

 • Συντριπτικό (πολλαπλά τμήματα)

 • Ανοικτό ή κλειστό

Γεωμετρία

 • Γραμμοειδές (παράλληλο στον επιμήκη άξονα του οστού)

 • Εγκάρσιο (σε ορθή γωνία με τον επιμήκη άξονα του οστού)

 • Λοξό (διαγώνιο με τον επιμήκη άξονα του οστού)

 • Σπειροειδές (τουλάχιστον ένα οστικό τμήμα έχει περιστραφεί)

 • Συμπιεστικό (όταν οστικά τμήματα συμπιέζονται μεταξύ τους)

 • Αποσπαστικό (αποκόλληση οστικού τμήματος από μυϊκή έλξη)

 • Ενσφήνωσης (impacted)

Γωνίωση

 • Με ή χωρίς

Παρεκτόπιση

 • Με ή χωρίς

 • Πλήρης (πλήρης διαχωρισμός των οστικών τμημάτων)

 • Ατελής (μερική επικοινωνία των οστικών τμημάτων)

Βράχυνση

 • Με ή χωρίς

 • Σταθερό (με καλή θρέψη)

 • Ασταθές (μειωμένη λειτουργία μακροπρόθεσμα)

Πέριξ ιστοί

 • Οίδημα, άλγος, αιμάτωμα, μυϊκός σπασμός

Ανοικτών #

Χαρακτηριστικά

Gustillo

I

 • Βλάβη < 1 εκ, με την ελάχιστη κάκωση των μαλακών μορίων

 • Καθαρό τραύμα

 • Απλό κάταγμα οστού

 • Τοποθέτηση ήλου με μέσω χρόνο σύγκλησης 21-28 εβδομάδες

II

 • Βλάβη > 1 εκ, με μέτρια κάκωση των μαλακών μορίων

 • Μέτρια μόλυνση τραύματος

 • Χωρίς εκτεταμένη βλάβη των μαλακών μορίων (όχι κρημνοί ή απόσπαση)

 • Απλό κάταγμα οστού

 • Τοποθέτηση ήλου με μέσω χρόνο σύγκλησης 26-28 εβδομάδες

IIIa

 • Βλάβη > 10 εκ, με σύνθλιψη μαλακών μορίων

 • Επιμόλυνση τραύματος

 • Είναι επαρκής η κάλυψη του οστού με μαλακά μόρια, παρά εκτεταμένη βλάβη των μαλακών μορίων 

 • Τοποθέτηση ήλου με μέσω χρόνο σύγκλησης 30-35 εβδομάδες

IIIb

 • Βλάβη > 10 εκ, με εκτεταμένη βλάβη των μαλακών μορίων και αποκόλληση του περιοστέου και αποκάλυψη του οστού

 • Σημαντική μόλυνση τραύματος

 • Ανεπαρκή μαλακά μόρια και απαιτείται μόσχευμα

 • Τοποθέτηση ήλου με μέσω χρόνο σύγκλησης 30-35 εβδομάδες

IIIc

 • Κάταγμα με αγγειακή βλάβη, που απαιτεί θεραπεία

 • Κατηγοριοποίηση καταγμάτων με το MESS

Mess Score - Αξιολόγηση Βαριά Τραυματισμένου (κατά Helfet et al 1990)

Ομάδα

  Τύπος

Χαρακτηριστικά

Βλάβες

Βαθμοί

Μυοσκελετικό

1

Χαμηλής ενέργειας

Νύσοντα τραύματα, απλά κλειστά κατάγματα, χαμηλής ενέργειας πολεμικά τραύματα

1

2

Μέσης ενέργειας

Ανοικτά ή πολλαπλών επιπέδων κατάγματα, εξαρθρήματα, σοβαρές συνθλιπτικές βλάβες

2

3

Υψηλής ενέργειας

Τραύμα από πυροβόλα όπλα

3

4

Βαρειά σύνθλιψη

Τραύμα από τρένα, καταπλάκωση

4

Καταπληξία

1

Φυσιολογική ΑΠ

ΑΠ σταθερή

1

2

Παροδική υπόταση

ΑΠ ασταθής αλλά ανταπόκριση σε χορήγηση υγρών ενδοφλεβίως

1

3

Παρατεταμένη υπόταση

ΑΠ < 90 mmHg με ανταπόκριση IV χορήγηση υγρών

2

Ισχαιμία

1

Απούσα

Παρουσία σφυγμών στο μέλος χωρίς σημεία ισχαιμίας

0*

2

Ήπια

Ελάττωση σφυγμών χωρίς σημεία ισχαιμίας

1*

3

Μέτρια

Απουσία σφυγμών στο Doppler, βραδεία τριχοειδική επαναφορά, παραισθησία, μείωση κινητικότητας

2*

4

Παρατεταμένη

Μέλος άσφυγμο, ψυχρό, παράλυτο, μουδιασμένο χωρίς τριχοειδική επαναφορά

3*

Ηλικία

1

< 30 ετών

 

0

2

30 – 50 ετών

 

1

3

> 50 ετών

 

2

 2* εάν η ισχαιμία έχει παραταθεί πέρα των 6 ωρών