Αξιολόγηση Καταγμάτων Κεφαλής

 

Κατάγματα Κεφαλής

Κρανίου

Χαρακτηριστικά

Γραμμοειδές

ή Ρωγμώδες

 • Αφορούν όλο το πάχος της διπλόης, χωρίς παρεκτόπιση των οστών που συμμετέχουν
 • Επιπλοκές: διάσταση ραφών, θρόμβωση φλεβικών κόλπων, επισκληρίδιο αιμάτωμα,
 • Εάν περνάει από το κροταφικό ελέγχουμε έσω ους, αποκόλληση τυμπανικής μεμβράνης, μαστοειδείς κυψέλες
 • Διαφοροποίηση κατάγματος κρανίου από ραφή:

Φυσιολογική ραφή

Κάταγμα

 • < 2 εκ πάχος, με ίδιο πάχος σε όλο το μήκος
 • Φωτεινότερο σε α/α σε σχέση με το κάταγμα
 • Βρίσκεται σε συγκεκριμένα σημεία
 • Πορεία καμπυλωτή
 • > 3 χιλ πάχος, μεγαλύτερο πάχος στο κέντρο & στενό στις άκρες
 • Αφορά έσω / έξω πέταλο διπλόης
 • Εμφανίζεται σκουρότερο από ραφή ή αύλακα αγγείου
 • Μπορεί να γίνει οπουδήποτε
 • Πορεία συνήθως ευθεία, με γωνίωση

Συμπιεστικό

 • Παρεκτόπιση οστικού τμήματος προς τα έσω
 • Επιπλοκές: επιμόλυνση, αύξηση την ενδοκρανιακής πίεσης

Διατατικό

 • Όταν διασχίζει μια ή περισσότερες ραχές μπορεί να προκαλέσει διάσταση των ραφών που συμμετέχουν (λαμβοειδές)

Διατιτραίνων

 • Τυφλά ή διαμπερή

Αυξανόμενο

 • Αύξηση της διάστασης του κατάγματος με το χρόνο
 • Κρανιο-εγκεφαλική διάβρωση ή λεπτομηνιγγική κύστη(ΕΝΥ)
 • Σημασία έχει εάν υπάρχει ρήξη της σκληράς μήνιγγας

Βάσης κρανίου

 • Αφορά τον πρόσθιο, μέσο ή οπίσθιο βόθρο, και αντίστοιχα  τα κροταφικά, σφηνοειδές, ηθμοειδές και ινιακό οστό
 • Σημεία: αίμα στους παραρίνιους κόλπους, ρινόρροια ή ωτόρροια, Raccoon eyes (μελάνιασμα των οφθαλμών από συλλογή αίματος), Battle (συλλογή αίματος οπισθίως ωτός), παράλυση των κρανιακών νεύρων

Σπλαχνικού

Χαρακτηριστικά

Blowout

 • Αφορά τα τοιχώματα του κόγχου
  (συνήθως το έδαφος-έλεγχος των παραρίνιων κόλπων)
 • Μηχανισμός: άμεση πλήξη του οφθαλμού

Le Fort

 • Κάταγμα άνω γνάθου
 • Κατηγορίες:

I

 • Εγκάρσιο κάταγμα
 • Αποσπά το κάτω ήμισυ της άνω γνάθου, τη σκληρά υπερώα και τις πτερυγοειδείς αποφύσεις από το άνω ήμισυ της άνω γνάθου

II

 • Πυραμοειδές κάταγμα
 • Διαχωρισμό της άνω γνάθου στην μετωπο-ρινική ραφή, του εδάφους των κόγχων, των ζυγωματο-γναθικών ραφών και των πτερυγοειδών αποφύσεων

III

 • Κρανιο-προσωπική διάσπαση
 • Διασπά το σπλαχνικό από το εγκεφαλικό κρανίο, διαμέσου της μετωπο-ρινικής ραφής, του εδάφους των κόγχων και των ζυγωματικο-μετωπιαίων ραφών

Κάτω γνάθου

 • Εξαρτάται από την εντόπιση, το βαθμό παρεκτόπισης, της συμμετοχή οδόντων και εάν είναι ανοικτό ή κλειστό
 • Ελέγχουμε τη κορωνοειδή απόφυση (2%), τον κόνδυλο (30%) (κροταφο-γναθική άρθρωση), τον αυχένα (3%), τη γωνία (25%), το σώμα (25%), τη γενειακή σύμφυση (15%) καθώς και τον γναθιαίο πόρο (κάτω φατνιακό & γναθιαίο νεύρο)