Αξιολόγηση Καταγμάτων Λεκάνης

 

Κατάγματα

Χαρακτηριστικά

Ηβικού

Στρες

 • Πλήρες ή ατελές
 • Ενός ή και των δυο σκελών
 • Αποκόλληση σύμφυσης

Αποσπαστικό

Τοποθεσία

 • Πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα
 • Πρόσθια κάτω λαγόνια άκανθα
 • Ισχιακή απόφυση
 • Λαγόνια ακρολοφία
 • Ελάσσων τροχαντήρα

Κοτύλης

 • Χωρίζεται ανάλογα των τμημάτων που συμμετέχουν

Κατηγοριοποίηση κατά Judet & Letournel:

Τοποθεσία

Απλό:

 • Πρόσθιο τοίχωμα
 • Πρόσθια στήλη (λαγονο-ηβικό, λαγονο-κτενιαίο)
 • Οπίσθιο τοίχωμα
 • Οπίσθια στήλη (λαγονο-ισχιακό)
 • Εγκάρσιο (Πρόσθιο-οπίσθιο)

Σύνθετο: (σχήμα T ή ακτινωτό)

 • οπίσθια στήλη & τοίχωμα
 • εγκάρσιο & οπίσθιο τοίχωμα
 • πρόσθιας & οπίσθιας στήλης
 • πρόσθιας στήλης & οπίσθιο ημιεγκάρσιο

Μέγεθος

 • Ποικίλο με βάση εάν είναι απλό ή σύνθετο