Αξιολόγηση Καταγμάτων Βραχιονίου

 

  Κατάγματα

Χαρακτηριστικά

Κεντρικό 1/3

 • Πιθανός τραυματισμός του μασχαλιαίου νεύρου

 Κατηγοριοποίηση κατά Neer:

(Με βαση το Neer παρεκτόπιση υπάρχει όταν το κάταγμα έχει μετακινηθεί > 1 εκ ή έχει γωνίωση 45ο )

I

 • Χωρίς παρεκτόπιση

II

 • Κάταγμα ανατομικού λαιμού

III

 • Κάταγμα χειρουργικού λαιμού

IV

 • Κάταγμα μείζων τροχαντήρα
  (υπερακάνθιος & υπακάνθιος ανυψώνουν τον μείζων τροχαντήρα)

V

 • Κάταγμα ελάσσων τροχαντήρα
  (ο υποπλάτιος μετατοπίζει τον ελάσσων τροχαντήρα προς τα έσω)

VI

 • Παρεκτόπιση κατάγματος (μπορεί να υπάρχουν 2, 3, 4 κομμάτια)

 Κατηγοριοποίηση κατά ΑΟ: (με βάση την ισχαιμική νέκρωση της κεφαλής)

A

 • Χωρίς αγγειακή απομόνωση του αρθρικού τεμαχίου

B

 • Μερική αγγειακή απομόνωση του αρθρικού τεμαχίου

C

 • Ολική αγγειακή απομόνωση του αρθρικού τεμαχίου

Διάφυσης

 • Πιθανός τραυματισμός κερκιδικού νεύρου
  (ο μείζων θωρακικός μετατοπίζει τη διάφυση προς τα έσω)

Holstein-

Lewis

 • Κάταγμα περιφερικού 1/3 βραχιονίου με παγίδευση του κερκιδικού νεύρου.
 •  Επηρεάζονται οι μύες που νευρώνονται από το κερκιδικό (πχ τρικέφαλος)

Υπερκονδύλιο

 • Εγκάρσια γραμμή κατάγματος, μεταξύ παρακονδύλιας και παρατροχήλιας απόφυσης

 Κατηγοριοποίηση κατά Gartland:

I

 • Χωρίς παρεκτόπιση (30%)

II

 • Ατελής παρεκτόπιση με ανέπαφο τον οπίσθιο φλοιό (24%)

III

 • Πλήρης παρεκτόπιση (45%)

Κονδύλου

 • Γραμμή κατάγματος υπερκονδύλια που επεκτείνεται στη μέση γραμμή μεταξύ κονδύλου και τροχήλιας
 • Πιθανός τραυματισμός μέσου νεύρου

 Κατηγοριοποίηση κατά Milch:

I

 • Ανέπαφη τροχήλια και διατήρηση της έξω σταθερότητας
 • Τύπου Slater-Harris II

II

 • Η γραμμή κατάγματος περνάει έσω της τροχήλιας αύλακας
 • Το έξω τμήμα της τροχήλιας περιλαμβάνεται στο κάταγμα
 • Ασταθές- Τύπου Slater-Harris IV (πιο συχνά)
 • Σταθερότητα μπορεί να διατηρηθεί από τον αρθρικό χόνδρο

 Κατηγοριοποίηση κατά Jakob:

I

 • Ατελές, χωρίς παρεκτόπιση

II

 • Επεκτείνεται στην επίφυση και πλάγια παρεκτόπιση τεμαχίου

III

 • Στροφή του κονδύλου ή πλήρη παρεκτόπιση

Capitellum

 • Κάταγμα κονδύλου σε στεφανιαίο επίπεδο

I

 • Hahn-Steinthal: στεφανιαίο κάταγμα κονδύλου χωρίς επέκταση στην τροχήλια

II

 • Kocher-Lorenz: κυλινδρική απόσπαση αρθρικού χόνδρου

III

 • Broberg-Morrey: συντριπτικό

IV

 • McKee III με επέκταση στην τροχήλια

Παρατροχίλιας απόφυσης

 • Πιθανός τραυματισμός ωλένιου νεύρου

Τροχήλιας

 Κατηγοριοποίηση κατά Kilfoyle:

I

 • Ατελές, χωρίς παρεκτόπιση

II

 • Επεκτείνεται στην επίφυση

III

 • Στροφή του τροχήλιας ή πλήρη παρεκτόπιση