Αξιολόγηση Παιδιατρικών Καταγμάτων

 

Χαρακτηριστικά Παιδικών Καταγμάτων

 

Χαρακτηριστικά

Greenstick

 • Κάμψη του μαλακού οστού με μερική ρήξη περιοστέου

I

 • Εγκάρσιο κάταγμα φλοιού μέχρι τη μέση του οστού και συνεχίζει κατά τον επιμήκη άξονα (χωρίς συμμετoχή του αντίθετου φλοιού)

II

 • Στρόγγυλο εντύπωμα στο σημείο της πρόσκρουσης

III

 • Τοξοειδές κάταγμα, όπου το οστό γίνεται κυρτό κατά τον επιμήκη άξονα του οστού

Slater-Harris

 • Κάκωση συζευκτικού χόνδρου,  ± μετάφυση, ± επίφυση

I

 • Εγκάρσιο κάταγμα του συζευκτικού χόνδρου (6%)

II

 • Κάταγμα συζευκτικού χόνδρου και μετάφυσης (75%)

III

 • Κάταγμα συζευκτικού χόνδρου και επίφυσης (8%)

IV

 • Κάταγμα συζευκτικού χόνδρου, μετάφυσης, επίφυσης (10%)

V

 • Συμπιεστικό κάταγμα συζευκτικού χόνδρου (1%)
  (μείωση του χώρου μεταξύ επίφυσης-διάφυσης)

VI

 • Κάκωση περιφερικής επίφυσης και δημιουργία οστικής γεφύρωσης, η οποία μπορεί να δημιουργήσει δυσμορφία γωνίωσης

Πλαστική δυσμορφία

 • Μόνιμη κάμψη του οστού, με απώλεια του φυσιολογικού άξονα, χωρίς παρουσία κατάγματος

Ειδικά κατάγματα

 • Κλείδας και Υπερκονδύλια βραχιονίου, συμβαίνουν κυρίως στην παιδική ηλικία