Αγγειακοί Όγκοι

 

 Καλοήθεις

Αιμαγγείωμα

 • Μορφές:

  • Τριχοειδικά (μικρά τριχοειδικά αγγεία)

  • Σηραγγώδη (μεγάλα διατεταμένα αγγεία)

  • Φλεβώδη (αγγεία με παχυσμένα τοιχώματα)

  • Αρτηριοφλεβώδη (αγγεία με παχυσμένα τοιχώματα)

 • Εντόπιση:

  • Κεφαλή, τράχηλο

 • Εικόνα:

  • Επασβεστώσεις (μορφή φλεβόλιθων, καμπυλόγραμμες, άμορφες)

  • Ανάλογα το εύρος του αγγειακού αυλού, την αιματική ροή, τη παρουσία θρόμβων, λίπους, ινολιπωδών διαφραγματίων

  • Τριχοειδικά: μικρά αγγεία ανάμεσα στα οποία υπάρχει λιπώδης και ινώδης ιστός. Τα μεγαλύτερα απεικονίζονται με πολλαπλά λόβια που χωρίζονται από διαφραγμάτια σαν “τσαμπί σταφλιού”

  • Σηραγγώδη: μεγάλα διατεταμένα αγγεία, διατεταγμένα σε λόβια ή με τυχαία κατανομή. Λιμνάζον αίμα, ινολιπώδη διαφραγμάτια. Εμπλουτισμός έντονος, περιφερικός, κεντρικός ή ομοιγενής

  • Φλεβώδη & Αρτηριοφλεβώδη: χαμηλότερο των μυών σήμα, ανώμαλες ελικωειδείς φλέβες,  αιμορραγίες, θρόμβωση, διαφραγμάτια, φλεβόλιθοι.