Ογκόμορφες Βλάβες

 

 Ινώδης
 Δυσπλασία

 • Αμαρτωματώδης μεταπλασία, με αντικατάσταση του σπογγώδους οστού με ινώδη, και δοκίδες ατελώς εφαλατωμένου νέου οστού.

 • 10-70 ετών

 • Μορφές:

  • Μονοοστικός τύπος (70%)

  • Πολυοστικός τύπος

 • Εντόπιση:

  • Μακρά οστά, πλευρές, κρανίο, λεκάνη

 • Εικόνα:

  • Οστεολυτική σαν “θαμβή ύαλο” ή

  • Οστεοσκληρυντική

  • Λέπτυνση φλοιού

  • Παραμόρμωση εγγύς μηριαίου σαν “γκλίτσα βοσκού”

  • Διαπλάτυνση οστού

  • Κυστική – φυσαλιδώδη μορφολογία

 Ινώδες Έλλειμμα
 Φλοιού &

 Μη Οστεοποιό
 Ίνωμα

 • Οστεολυτική βλάβη φλοιού, με “φυσαλιδώδη” μορφολογία, έκκεντρη εντόπιση, αιμορραγικές εστίες, αιμοσιδηρίνη.

 • < 3 εκ (Ινώδες έλλειμμα φλοιού)

 • > 3 εκ (Μη οστεοποιό ίνωμα)

 • <30 ετών

 • 15-20 ετών: δεσμοειδές φλοιού ή περιοστικό δεσμοειδές (ινοβλαστική αντίδραση στην κατάφυση του μεγάλου προσαγωγού μυός)

 • Εντόπιση:

  • Πέριξ του γόνατος, άπω κνήμη, διάφυση-μετάφυση

 • Εικόνα:

  • Λεπτή ζώνη μετάπτωσης με σκληρυντικό χείλος

  • Ήπια διαπλάτυνση του οστού

  • Οστεοποιείται με την αύξηση  της ηλικίας

  • Δεσμοειδές του φλοιού:

   • διάβρωση φλοιού στην οπίσθια και έσω μοίρα του φλοιού στην άπω μετάφυση του μηριαίου παρά τον έσω μηριαίο κόνδυλο

 Απλή Κύστη

 • Μονόχωρη κοιλότητα με υγρό και τοίχωμα από χαλαρό συνδετικό ιστό (παρουσία αιμοσιδερίνης)

 • < 20 ετών

 • Εντόπιση:

  • Εξορμάται από την περιοχή του συζευκτικού χόνδρου και εκτείνεται στη διάφυση

  • Κεντρική εντόπιση (πιο συχνά)

 • Εικόνα:

  • Σαφή όρια ±σκληρυντικό χείλος

  • Λέπτυνση φλοιού

  • Σε κάταγμα: οστικές δοκίδες στην υποκείμενη μοίρα της βλάβης “falling fragment sign”

 • Πρόγνωση:

  • 50% υποτροπή μετά από χειρουργική αντιμετώπιση

 Ανευρυσματική
 Κύστη

 • Αγγειωματώδεις κυστικές κοιλότητες με αιμορραγικό περιεχόμενο, επενδεδυμένες με λεπτό ψευδοενδοθηλιακό τοίχωμα που περιβάλλεται από λεπτό υποπεριοστικό κέλυφος νέου οστού

 • Εντόπιση:

  • Μετάφυση μακρών οστών, οπίσθια στοιχεία ΣΣ

 • Εικόνα:

  • Οστεολυτική, γεωγραφική αλλοίωση

  • Υγρο-υγρικά επίπεδα

  • > 5 εκ

 • Πρόγνωση:

  • 50% υποτροπή μετά από χειρουργική αντιμετώπιση

 Ηωσινόφιλο  
 Κοκκίωμα

 • 4-7 ετών

 • Μορφές:

  • Μονοοστική: 1-15 εκ μέγεθος (4-6 εκ μέσος όρος)

  • Πολυοστική: 1-25 εκ μέγεθος (5-10 εκ μέσος όρος)

 • Εντόπιση:

  • 70% αξονικό σκελετό, κρανίο

  • μακρά οστά:

  • 58% διάφυση

  • 28% μετάφυση

  • 12% όριο δια-μετάφυσης

  • 2% επίφυση

 • Εικόνα:

  • Οστεολυτική ±περιγεγραμμένο χείλος και σκληρυντικό δακτύλιο περιφερικά

  • Αρχικά: μικρή, κεντρική, λυτική, με τραχεία – ασαφή όρια, περιοστεο σαν “φύλλα βιβλίου”

  • Μεσαία και Καθυστερημένη φάση: υποχώρηση της περιοστικής αντίδρασης, αύξηση της έκτασης, πιο σαφή όρια, πέριξ σκλήρυνση, εικόνα πιο καλοήθης

  • Ασυνήθης τύπος: πεπλατυσμένος σπόνδυλος (σύνδρομο Calvi ή vertebra plana)

 Καφεοειδείς  

 Όγκοι

 

 • Brown tumors ή Οστεοκλαστώματα

 • Οστική αλλοίωση από παρατηρείται σε υπερπαραθυρεοειδισμό:

 • 3% σε πρωτοπαθή

 • 2% σε δευτεροπαθή

 • Χαρακτηρίζονται από διόγκωση του οστού, αιμορραγία, νέκρωση, κυστική εκφύλιση, και τελικά κοκκιώδη-αγγειώδη ιστό που μπορεί να αντικαταστήσει τον οστικό μυελό.

 • Εντόπιση:

  • Γνάθος, λεκάνη, πλευρές, μηριαία οστά

 • Εικόνα:

  • Οστεολυτικές βλάβες

 Νόσος Paget’s

 • Αγνώστου αιτιολογίας διαταραχή της οστικής αναδόμησης

 • > 40 ετών

 • Φάσεις:

  • Ενεργή: γιγαντιαίοι οστεοκλάστες

  • Μεικτή: οστεοβλαστική δραστηριότητα με οστική απορρόφηση

  • Ανενεργή: πάχυνση των δοκίδων και οστική απορρόφηση

 • Εντόπιση:

  • Κρανίο, ΣΣ, λεκάνη, υπαρθρική μοίρα μακρών οστών

 • Εικόνα:

  • Υπεραιμική φάση με γεωγραφική οστεόλυση

  • Σκληρυντική φάση με διαπλάτυνση των οστών και οστεοσκλήρυνση σαν “βαμβάκι