Όγκοι Συνδετικού Ιστού

 

 Γιγαντο-
 κυτταρικός  
 όγκος

 • 20-40 ετών

 • 85% > 20 ετών

 • 5-9% των πρωτοπαθών όγκων

 • 20% των καλοήθων οστικών όγκων

 • Εντόπιση:

  • 50% - υπαρθρική μοίρα πέριξ του γόνατος (επίφυση-μετάφυση)

  • 10% μεταστάσεις στους πνεύμονες

 • Εικόνα:

  • Λυτική βλάβη

  • 3-5 εκ

  • υπαθρική, έκκεντρη, γεωγραφική, χωρίς σκληρυντικό όριο

  • διήθηση φλοιού

  • Χωρίς αποτιτάνωση θεμέλιας ουσίας

  • 25% συνοδό μάζα μαλακών μορίων

  • περιεστιακό οίδημα

  • υγρο-υγρικά επίπεδα

  • ανομοιογενής εμπλουτισμός προς εκτίμηση ενδαρθρικής επέκτασης

 • Πρόγνωση:

  • 10-15% τοπική υποτροπή μετά από χειρουργική αφαίρεση

  • 75% καλή πρόγνωση μετά από χειρουργική εξαίρεση πνευμονικών μεταστάσεων