Χονδρογενείς Όγκοι

 

 Καλοήθεις

Ενχόνδρωμα

 • Μονήρης, καλοήθης, ενδομυελική χονδρογενής βλάβη

 • 10-50 ετών

 • Εντόπιση:

  • μικρά αυλοειδή οστά των άκρων

  • Διάφυση ή μετάφυση

 • Εικόνα:

  • Καλά αφορισμένη με στενή ζώνη μετάπτωσης, λοβωτά όρια, αποτιτανώσεις

  • Διαπλάτυνση οστού

  • Λέπτυνση φλοιού

  • Εντύπωμα ενδόστέου

  • Σύνδρομο Ollier’s: πολλαπλά ενχονδρώματα

  • Σύνδρομο Maffucci’s: ενχονδρώματα και αιμαγγειώματα μαλακών μορίων

Οστεοχόνδρωμα (εξόστωση)

 • Προεκβολή του οστού με χόνδρινο κέλυφος

 • 10-20 ετών

 • Εντόπιση:

  • Μετάφυση μακρών οστών, πέριξ του γόνατος, ώμου, λεκάνη

 • Εικόνα:

  • Έμμισχη ή άμισχη

  • Ανθοκραμοειδές άκρο

  • Χονδρογενείς αποτιτανώσεις

 • Πρόγνωση:

 • <1% κακοήθης εξαλλαγή

 • 10-30% εξαλλαγή σε χονδροσάρκωμα, σε σύνδρομο πολλαπλών οστεοχονδρομάτων

Χονδροβλάστωμα

 • 5-20 ετών

 • Εντόπιση:

  • Επιφύσεις μακρών οστών, μηριαίο, εγγύς βραχιόνιο και κνήμη

 • Εικόνα:

  • Οστεολυτική, σαφώς αφορισμένη βλάβη

  • αποτιτανώσεις στικτές ή δακτυλιοειδείς

Χονδρομυξοειδές ίνωμα

 • 1% οστικών όγκων

 • 10-30 ετών

 • Εντόπιση:

  • Εγγύς κνήμη (50%), εγγύς περόνη, άπω μηριαίο

  • Μετάφυση με πιθανή επέκταση στην επίφυση

 • Εικόνα:

  • Χόνδρινος ιστός που περιβάλλεται από βλεννώδη συνδετικό ιστό

  • Έκκεντρη οστεολυτική βλάβη στη μετάφυση κάτω άκρου

  • Λοβωτό σκληρυντικό χείλος

  • Αποτιτανώσεις

  • Διάβρωση του φλοιού

 Κακοήθεις

Χονδροσάρκωμα

 • > 40 ετών

 • 10% των κακοήθων όγκων (τρίτος σε συχνότητα)

 • 75% πρωτοπαθές (ενδομυελική εντόπιση)

 • δευτεροπαθές (προυπάρχουσα βλάβη: ενχόνδρωμα, οστεοχόνδρωμα)

 • Εντόπιση:

  • Κεντρικός-ενδομυελικός τύπος: εγγύς μηριαίο 75%, εγγύς βραχιόνιο, μετάφυση ή διάφυση

  • Περιφερικός-παραφλοιώδης τύπος: πύελος, ώμος, εγγύς μηριαίο, βραχιόνιο, εξωοστικά

 • Εικόνα:

  • Οστεολυτική βλάβη με ευρεία ζώνη μετάπτωσης

  • Λέπτυνση του φλοιού

  • Αποτιτανώσεις

  • Μάζα μαλακών μορίων