Χονδρογενείς Όγκοι

 

 Καλοήθεις

Ενχόνδρωμα

  • Μονήρης, καλοήθης, ενδομυελική χονδρογενής βλάβη

  • 10-50 ετών

  • Εντόπιση:

    • μικρά αυλοειδή οστά των άκρων

    • Διάφυση ή μετάφυση

  • Εικόνα:

    • Καλά αφορισμένη με στενή ζώνη μετάπτωσης, λοβωτά όρια, αποτιτανώσεις

    • Διαπλάτυνση οστού

    • Λέπτυνση φλοιού

    • Εντύπωμα ενδόστέου

    • Σύνδρομο Ollier’s: πολλαπλά ενχονδρώματα

    • Σύνδρομο Maffucci’s: ενχονδρώματα και αιμαγγειώματα μαλακών μορίων

Οστεοχόνδρωμα (εξόστωση)

  • Προεκβολή του οστού με χόνδρινο κέλυφος

  • 10-20 ετών

  • Εντόπιση:

    • Μετάφυση μακρών οστών, πέριξ του γόνατος, ώμου, λεκάνη

  • Εικόνα:

    • Έμμισχη ή άμισχη

    • Ανθοκραμοειδές άκρο

    • Χονδρογενείς αποτιτανώσεις

  • Πρόγνωση:

  • <1% κακοήθης εξαλλαγή

  • 10-30% εξαλλαγή σε χονδροσάρκωμα, σε σύνδρομο πολλαπλών οστεοχονδρομάτων

Χονδροβλάστωμα

  • 5-20 ετών

  • Εντόπιση:

    • Επιφύσεις μακρών οστών, μηριαίο, εγγύς βραχιόνιο και κνήμη

  • Εικόνα:

    • Οστεολυτική, σαφώς αφορισμένη βλάβη

    • αποτιτανώσεις στικτές ή δακτυλιοειδείς

Χονδρομυξοειδές ίνωμα

  • 1% οστικών όγκων

  • 10-30 ετών

  • Εντόπιση:

    • Εγγύς κνήμη (50%), εγγύς περόνη, άπω μηριαίο

    • Μετάφυση με πιθανή επέκταση στην επίφυση

  • Εικόνα:

    • Χόνδρινος ιστός που περιβάλλεται από βλεννώδη συνδετικό ιστό

    • Έκκεντρη οστεολυτική βλάβη στη μετάφυση κάτω άκρου

    • Λοβωτό σκληρυντικό χείλος

    • Αποτιτανώσεις

    • Διάβρωση του φλοιού

 Κακοήθεις

Χονδροσάρκωμα

  • > 40 ετών

  • 10% των κακοήθων όγκων (τρίτος σε συχνότητα)

  • 75% πρωτοπαθές (ενδομυελική εντόπιση)

  • δευτεροπαθές (προυπάρχουσα βλάβη: ενχόνδρωμα, οστεοχόνδρωμα)

  • Εντόπιση:

    • Κεντρικός-ενδομυελικός τύπος: εγγύς μηριαίο 75%, εγγύς βραχιόνιο, μετάφυση ή διάφυση

    • Περιφερικός-παραφλοιώδης τύπος: πύελος, ώμος, εγγύς μηριαίο, βραχιόνιο, εξωοστικά

  • Εικόνα:

    • Οστεολυτική βλάβη με ευρεία ζώνη μετάπτωσης

    • Λέπτυνση του φλοιού

    • Αποτιτανώσεις

    • Μάζα μαλακών μορίων