Οστεογενείς Όγκοι

 

 Καλοήθεις

Οστέωμα

 • Αμαρτωματωδής καλοήθης βλάβη

 • 30-50 ετών

 • Εντόπιση:

  • Έξω πέταλο κρανίου, μετωπιαίος κόλπος, ηθμοειδείς κυψέλες. Παροστικές εξωκράνιες βλάβες.

  • Σύνδρομο Gardner: πολλαπλά οστεώματα, πολύποδες εντέρου, όγκους μαλακών μορίων.

 • Εικόνα:

  • Ομοιογενώς οστεοσκληρυντική στρόγγυλη αλλοίωση με σαφή όρια

Ενόστωση – Οστική νησίδα

 • Αμαρτωματώδης μικρή υποστρόγγυλη-ωοειδής οστική βλάβη

 • 2 – 20 χιλ

 • πολύ συχνή

 • Εντόπιση:

  • Λεκάνη, μακρά οστά, ΣΣ, πλευρές

 • Εικόνα:

  • Πολλαπλές εστίες “οστεοποικίλωση”

  • Καλά αφορισμένη, υποστρόγγυλη ή ωοειδής, οστεοσκληρυντική μικρή αλλοίωση στον οστικό μυελό.

Οστεοειδές οστέωμα

 • Καλοήθης οστεολυτική αλλοίωση, με ή χωρίς κεντρική αποτιτάνωση που περιβάλλεται από αντιδραστική οστεοσκλήρυνση

 • < 1 εκ

 • 10% των καλοήθων οστικών όγκων

 • 15-25 ετών

 • Εντόπιση:

  • Φλοιός μακρών οστών, οπίσθια στοιχεία Σ.Σ.

 • Εικόνα:

  • Παχιά περιοστίτιδα, με φωλεά και κεντρική αποτιτάνωση.

  • Νυχτερινό άλγος που υφίεται με ασπιρίνη

Οστεοβλάστωμα

 • 1% των πρωτοπαθών οστικών όγκων

 • < 30 ετών

 • > 2 εκ

 • Μορφές:

  • Συμβατικός τύπος

  • Επιθετικός τύπος

 • Εντόπιση:

  • ΣΣ, μακρά οστά

 • Εικόνα:

  • Οστεολυτική αλλοίωση, καλά περιγεγραμμένη, διόγκωση οστού με περιεστιακή σκλήρυνση και κεντρική αποτιτάνωση

Κακοήθεις

Οστεοσάρκωμα

 • Υψηλής κακοήθειας από μεσεγχυματικά κύτταρα που παράγουν οστεοειδές & άωρο οστίτη ιστό

 • 10 ετών

 • πιο συχνός πρωτοπαθής όγκος μετά το πολλαπλό μυέλωμα

 • 35% συχνότερος των μεσεγχυματικών όγκων

 • Εντόπιση:

  • Ενδομυελικά, στις μεταφύσεις μακρών οστών

 • Εικόνα:

  • Ενδομυελική οστεολυτική εξεργασία με κατά τόπους αστεοσκλήρυνση (νεφελοειδή θεμέλια ουσία)

  • Διήθηση φλοιού

  • Επέκταση στα μαλακά μόρια

  • Όρια ασαφή

  • Τρίγωνο Godman

  • Skip lesions

 • Πρόγνωση:

  • 80% με μεταστάσεις στη διάγνωση