Αγγλο-Ελληνικό Λεξικό Μυών

 

abductor

απαγωγός

abductor digiti minimi

απαγωγός του μικρού δακτύλου

abductor digiti minimi pedis

απαγωγός του μικρού δακτύλου του ποδός

abductor digiti quinti

απαγωγός του μικρού δακτύλου

abductor digiti quinti pedis

απαγωγός του μικρού δακτύλου του ποδός

abductor muscle

απαγωγός μυς

abductor ossis metatarsi quinti

απαγωγός των οστών του μετακαρπίου

abductor pollicis brevis

βραχύς απαγωγός του αντίχειρα

accelerator urinae

βολβοσηραγγώδης μυς

adductor

προσαγωγός

adductor hallucis

προσαγωγός του μεγάλου δακτύλου του ποδιού

adductor magnus

μέγας προσαγωγός

adductor muscle

προσαγωγός μυς

adductor pollicis

προσαγωγός του αντίχειρα

affected muscle

πάσχων μυς

anconeus muscle

αγκωνιαίος μυς

anterior muscle

πρόσθιος μυς

anterior scalene

σκαληνός πρόσθιος

antibrachial extensors

εκτείνοντες του αντιβράχιου

antibrachial flexors

καμπτήρες του αντιβράχιου

antibrachium

αντιβράχιο

arrestores pilorum muscle

μυς ορθωτήρας των τριχών

articularis genus or subcrureus muscle

μυς αρθρικός του γόνατος ή υπομηρίδιος μυς

arytenoideus transversus muscle

εγκάρσιος αρυταινοειδής μυς

auricular anterior

ωτιαίος πρόσθιος

auricular muscle

μυς του ώτος

auricular posterior

ωτιαίος οπίσθιος

auricular superior

ωτιαίος άνω

auricularis muscle

μυς του ώτος

azygos unvulae muscle

άζυγος μυς της σταφυλής

belly of the muscle

η γαστέρα του μυός

biceps brachii

δικέφαλος βραχιόνιος

biceps femoris

δικέφαλος μηριαίος

brachial muscle

βραχιόνιος μυς

brachialis muscle

βραχιόνιος μυς

brachioradialis

βραχιοκερκιδικός

brachium

βράχιο

bronchoesophageus muscle

βρογχοεισοφάγειος μυς

buccinator muscle

βυκανήτης μυς

bulbocavernosus

βολβοσηραγγώδης μυς

calf muscles

μύες της γαστροκνημίας

cervical spine

αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης

cervicis

αυχενικός

chondropharyngeus muscle

χονδροφαρυγγικός μυς

ciliaris muscle

βλεφαριδικός μυς

coccygeus muscle

κοκκυγικός μυς

compressor narium muscle

στενών τους μυκτήρας μυς

congenerous muscle

συναγωνιστής μυς

constrictor muscle

σφιγκτήρας μυς

constrictor pharyngis muscle

σφιγκτήρας του φάρυγγα μυς

constrictor urithrae muscle

σφιγκτήρας της ουρήθρας

coracobrachial muscle

κορακοβραχιόνιος μυς

coracobrachialis muscle

κορακοβραχιόνιος μυς

corrugator cutis ani muscle

σφιγκτήρας του απευθυσμένου

corrugator supercilii

σφιγκτήρας των φρυδιών

cremaster muscle

κρεμαστήρας μυς

cricoarytenoideus muscle

κρικοαρυταινοειδής μυς

cricopharyngeus muscle

κρικοφαρύγγειος μυς

cricothyreoideus muscle

κρικοθυρεοειδής μυς

cruralis

μέσος πλατύς μηριαίος μυς

deep

εν τω βάθει

deep posterior crural muscles

εν τω βάθει οπίσθιοι μύες του μηρού

deep posterior tibial muscles

εν τω βάθει οπίσθιοι μύες της κνήμης

deltoid

δελτοειδής

depression of the shoulder

κατάσπαση του ώμου

depressor alae nasi muscle

καθελκτήρας των πτερυγίων της μύτης

depressor anguli oris

καθελκτήρας της γωνίας του στόματος

depressor anguli oris

καθελκτήρας της γωνίας του στόματος

depressor angulioris muscle

καθελκτήρας των άκρων του στόματος

depressor labii inferioris

καθελκτήρας του κάτω χείλους

depressor labii muscle

καθελκτήρας των χειλέων

depressor muscle

καθελκτήρας μυς

depressor nasalis

καθελκτήρας του ρινικού διαφράγματος

depressor septi nasi

καθελκτήρας του ρινικού διαφράγματος

digastric muscle

διγάστωρ, διγαστρικός μυς

dilatores naris anterior and posterior

διαστολείς της μύτης πρόσθιοι και οπίσθιοι

dilitator of pupillae muscle

διαστολέας της κόρης του οφθαλμού

distal

άπω, περιφερικός, αφιστάμενος

distal to the midpoint

περιφερικά της μεσότητας

dorsal interossei

ραχιαίοι μεσόστεοι

downward rotation

κάτω στροφή

elevation of the shoulder

ανάσπαση του ώμου

epicranial

επικράνιος

epicranial frontalis

επικράνιος μετωπιαίος

epicranial occipitalis

επικράνιος ινιακός

eversion

πρηνισμός

extend

εκτείνω

extension

έκταση

extensor carpi radialis

κερκιδικός εκτείνων τον καρπό

extensor carpi radialis brevis

μακρός κερκιδικός εκτείνων τον καρπό

extensor carpi radialis longus

βραχύς κερκιδικός εκτείνων τον καρπό

extensor carpi ulnaris

ωλένιος εκτείνων τον καρπό

extensor communis digitorum muscle

εκτείνων τους δακτύλους

extensor digiti minimi

εκτείνων τον μικρό δάκτυλο

extensor digitorum

εκτείνων τους δακτύλους

extensor digitorum brevis

βραχύς εκτείνων τους δακτύλους του ποδιού

extensor digitorum longus

μακρός εκτείνων τους δακτύλους του ποδιού

extensor hallucis brevis

βραχύς εκτείνων τον μέγα δάκτυλο του ποδιού

extensor hallucis longus

μακρός εκτείνων τον μέγα δάκτυλο του ποδιού

extensor indicis proprius

εκτείνων τον δείκτη

extensor ossis metacarpi muscle

τείνων τα οστά του μετακαρπίου

extensor pollicis brevis

εκτείνων τον αντίχειρα βραχύς

extensor pollicis lοngus

εκτείνων τον αντίχειρα μακρός

external oblique muscle

έξω λοξός μυς

fascial

περιτονιακό

fat filament

παχύ μικκύλιο

fibrositis

συνδετικίτιδα

filament

μικκύλιο

flexor brevis minimi digiti

βραχύς καμπτήρας του μικρού δακτύλου

flexor carpi radialis

κερκιδικός καμπτήρας του καρπού

flexor carpi ulnaris

ωλένιος καμπτήρας του καρπού

flexor digiti quinti brevis

βραχύς καμπτήρας του μικρού δακτύλου

flexor digitorum brevis

βραχύς καμπτήρας των δακτύλων

flexor digitorum profundus

καμπτήρας των δακτύλων του χεριού εν τω βάθει

flexor digitorum superficialis

καμπτήρας των δακτύλων του χεριού επιπολής

flexor hallucis brevis

βραχύς καμπτήρας του μεγάλου δακτύλου του ποδιού

flexor hallucis longus

μακρός καμπτήρας του μεγάλου δακτύλου του ποδιού

flexor ossis metacarpi muscle

καμπτήρας των οστών του μετακαρπίου

flexor pollicis brevis

βραχύς καμπτήρας του αντίχειρα

flexor pollicis longus

μακρός καμπτήρας του αντίχειρα

foot muscles

μύες του άκρου του ποδιού

forearm

αντιβράχιο

frontal muscle

μετωπιαίος μυς

frontalis muscle

μετωπιαίος μυς

fusal

ατρακτιαίος

gastrocnemius

γαστροκνήμιος

genioglossus muscle

γενειογλωσσικός μυς

geniohyoid muscle

γενειοϋοειδης μυς

geniohyoideus muscle

γενειοϋοειδης μυς

glossopalatinus muscle

γλωσσοϋπερώιος μυς

gluteus maximus

μείζων γλουτιαίος

gluteus medius

μέσος γλουτιαίος

gluteus minimus

ελάσσων γλουτιαίος

gracilis

ισχνός, ισχνός προσαγωγός, έσω ορθός μηριαίος

hand

χέρι

hyglossus muscle

υογλωσσικός μυς

iliac muscle

λαγόνιος μυς

iliacus muscle

λαγόνιος μυς

iliocostal muscle

λαγονοπλευρικός μυς

iliocostalis cervicis muscle

αυχενικός λαγονοπλευρικός μυς

iliocostalis dorsi muscle

ραχιαίος λαγονοπλευρικός μυς

iliocostalis lumborum muscle

βουβωνικός λαγονοπλευρικός μυς

iliocostalis thoracis

λαγονοπλευρικός θωρακικός

iliopsoas

λαγονοψοΐτης

inferior gemellus

δίδυμος κάτω

infraspinatus

υπακάνθιος

inner rotation

έσω στροφή

insertion

κατάφυση του μυός

intercostal lateral

μεσοπλεύριοι έξω

intercostal medial

μεσοπλεύριοι έσω

intercostal muscle

μεσοπλεύριος μυς

intercostalis muscle

μεσοπλεύριος μυς

internal oblique muscle

έξω λοξός μυς

interossei dorsales

μεσόστεοι ραχιαίοι του ποδιού

interossei plantares

μεσόστεοι πελματιαίοι

interosseus dorsalis muscle

μεσόστεος ραχιαίος μυς

interosseus palmaris muscle

μεσόστεος παλαμιαίος μυς

interspinal muscle

μεσοσπονδύλιος μυς

interspinalis

μεσακάνθιος

interspinalis muscle

μεσοσπονδύλιος μυς

intertransversi

μεσεγκάρσιοι

intertransversi anterior

μεσεγκάρσιοι πρόσθιοι

intertransversi lateral

μεσεγκάρσιοι έξω

intertransversi medial

μεσεγκάρσιοι έσω

intertransversi posterior

μεσεγκάρσιοι οπίσθιοι

intrafusal

ενδοατρακτιαίος

inversion

υπτιασμός

lateral pterygoid

έξω πτερυγοειδής

latissimus dorsi

πλατύς ραχιαίος

layer

στιβάδα

levator alae nasi muscle

ανελκτήρας των πτερυγίων της ρινός

levator anguli oris

ανελκτήρας της γωνίας του στόματος

levator ani muscle

ανελκτήρας του απευθυσμένου

levator costae muscle

ανελκτήρας των πλευρών

levator labii superioris muscle

ανελκτήρας του άνω χείλους

levator muscle

ανελκτήρας μυς

levator palati muscle

ανελκτήρας της μαλακής υπερώας

levator paplebrae superioris muscle

άνω ανελκτήρας του βλεφάρου

levator scapulae

ανελκτήρας της ωμοπλάτης

lingual muscle

γλωσσικός μυς

long rotators

μακροί περιστροφείς των νώτων

longissimus capitis

μήκιστος κεφαλικός

longissimus cervicis

μήκιστος αυχενικός

longissimus thoracis

μήκιστος θωρακικός

longus capitis

επιμήκης κεφαλικός

longus colli

επιμήκης τραχηλικός

lower extremities

κάτω άκρα

lumbar spine

οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης

lumbricales

ελμινθοειδείς του ποδιού

lumbricalis manus muscle

σκωληκοειδής της χειρός, ελμινθοειδής της χειρός

lumbricalis pedis muscle

σκωληκοειδής του ποδός, ελμινθοειδής του ποδός

lumbricals

ελμινθοειδείς του ποδιού

masseter

μασητήρας

medial pterygoid

μέσος πτερυγοειδής

middle and lower trapezius

μέσος και κάτω τραπέζιος

middle scalene

σκαληνός μέσος

motor endplate

τελική κινητική πλάκα

multifidus

πολυσχιδής

muscle belly

η γαστέρα του μυός

muscle cell

μυϊκό κύτταρο

muscle contraction

συστολή του μυός

muscle fascicle

μυϊκή δέσμη

muscle fibre

μυϊκή ίνα

muscle fibril

μυϊκό ινίδιο

muscle insertion

κατάφυση του μυός

muscle origin

έκφυση του μυός

muscle sensory receptors

αισθητικοί υποδοχείς του μυ

muscle spindle function

λειτουργία της μυϊκής ατράκτου

muscle spindle hypothesis

υπόθεση της μυϊκής ατράκτου

muscolosckeletal

μυοσκελετικός

muscolotendinous

μυοτενοντώδης

muscular atrophy

μυϊκή ατροφία

muscular dystrophy

μυϊκή δυστροφία

muscular rheumatism

μυϊκός ρευματισμός

muscular system

μυϊκό σύστημα

muscular tone

μυϊκός τόνος

muscularis

μυϊκή στιβάδα

musculature

μυϊκό σύστημα

myalgia

μυαλγία

myasthenia

μυασθένεια

mylohyodeus muscle

γναθοϋοειδής μυς

mylohyoid

γναθοϋοειδής μυς

myoangelosis

μυοαγκύλωση

myofascial

μυοπεριτονιακό

myofibril

μυϊκό ινίδιο, μυοϊνίδιο

myofibrositis

μυοσυνδετικίτιδα

oblique muscle

λοξός μυς

obliquus capitis inferior muscle

ελάσσων λοξός κεφαλικός μυς

obliquus capitis superior muscle

μείζων λοξός κεφαλικός μυς

obliquus extremus abdominis muscle

έξω λοξός κοιλιακός μυς

obliquus internus abdominis muscle

έσω λοξός κοιλιακός μυς

obturator externus

έξω θυροειδής

obturator internus

έσω θυροειδής

occipital muscle

ινιακός μυς

occipitalis muscle

ινιακός μυς

occipitofrontalis muscle

ινιακομετωπικός μυς

ocular muscles

μύες των οφθαλμών

omohyoid muscle

ωμοϋοειδής μυς

opponens pollicis

αντιθετικός του αντίχειρα

orbicular oculi muscle

σφιγκτήρας των βλεφάρων

orbicular oris muscle

σφιγκτήρας του στόματος

orbicularis oculi muscle

σφιγκτήρας των βλεφάρων

orbicularis oris muscle

σφιγκτήρας του στόματος

origin

έκφυση του μυός

outer rotation

έξω στροφή

overloading

υπερφόρτωση

overshortening

υπερβράχυνση

overstretching

υπερδιάταση

palmar and volar

παλαμιαία και παλαμική

palmar interossei muscles

μεσόστεοι παλαμιαίοι μύες

palmar muscle

παλαμιαίος μυς

palmaris brevis muscle

ελάσσων παλαμιαίος μυς

palmaris longus muscle

μείζων παλαμιαίος μυς

palmaris muscle

παλαμιαίος μυς

paraspinal muscles

παρασπονδύλιοι μύες

parietofrontal

κροταφοβρεγματικός

pectineus

κτενίτης

pectoralis major

μείζων θωρακικός

pectoralis minor

έλασσον θωρακικός

peroneus brevis

βραχύς περονιαίος

peroneus longus

μακρύς περονιαίος

peroneus tertius

τρίτος περονιαίος

piriformis

απιοειδής

plantar interossei

μεσόστεοι πελματιαίοι

plantar muscle

πελματιαίος μυς

plantaris muscle

πελματιαίος μυς

platysma

μυώδες πλάτυσμα

popliteus

ιγνυακός

posterior muscle

οπίσθιος μυς

posterior scalene

σκαληνός οπίσθιος

pronation

πρηνισμός

pronator quadratus

τατράγωνος πρηνιστής

pronator teres

στρογγύλος πρηνιστής

protraction

πρόταξη

protractor muscle

προελκτικός μυς

proximal

εγγύς, εγγύτερος, κεντρικός

psoas major muscle

μείζων ψοΐτης μυς

psoas minor muscle

ελάσσων ψοΐτης μυς

pyramidalis abdominis

κοιλιακός πυραμοειδής

pyramidalis muscle

πυραμοειδής μυς

quadratus lumborum

τετράγωνος οσφυϊκός

quadratus plantae

τετράγωνος πελματιαίος

rectus abdominis

κοιλιακός ορθός

rectus capitis anterior

πρόσθιος ορθός κεφαλικός μυς

rectus capitis lateralis

ορθός κεφαλικός μυς έξω

rectus capitis posterior major

μείζων οπίσθιος ορθός κεφαλικός μυς

rectus capitis posterior minor

ελλάσων οπίσθιος ορθός κεφαλικός μυς

rectus femoris

ορθός μηριαίος

retraction

οπισθόταξη

rhomboid major

μείζον ρομβοειδής

rhomboid minor

ελάσσων ρομβοειδής

rhomboideus major

μείζον ρομβοειδής

rhomboideus minor

ελάσσων ρομβοειδής

risorius

γελαστήριος

rotation

στροφή

rotator

στροφέας

rotator cuff

μυοτενοντώδεις δομές που περιβάλλουν τον ώμο

rotatores

στροφείς

rotators

στροφείς

sarcolemma

σαρκείλημμα

sarcomere

σαρκομέριο

sarcoplasmic reticulum

σαρκοπλασματικό δίκτυο

sartorius muscle

ραπτικός μυς

scalenus

σκαληνός

scalenus maximus

σκαληνός μείζων

scalenus minimus

σκαληνός ελάσσων

semimembranosus

ημιυμενώδης

semitendinosus

ημιτενοντώδης

serratus anterior muscle

πρόσθιος οδοντωτός μυς

serratus muscle

οδοντωτός μυς

serratus posterior inferior

οδοντωτός οπίσθιος κάτω

serratus posterior muscle

οδοντωτός οπίσθιος μυς

serratus posterior superior

οδοντωτός οπίσθιος άνω

short rotators

βραχείς περιστροφείς των νώτων

shorten

βραχύνω

shortening

βράχυνση

shoulder region

περιοχή του ώμου

skeletal muscle

σκελετικός μυς

smooth muscles

λείοι μύες

soleus

πελματικός

spinalis capitis

ακανθώδης κεφαλικός

spinalis cervicis

ακανθώδης αυχενικός

spinalis cervicis muscle

αυχενικός ακανθεγκάρσιος μυς

spinalis thoracis

ακανθώδης θωρακικός

splenus capitis

σπληνιοειδής κεφαλικός

splenus cervicis

σπληνιοειδής αυχενικός

sternalis

στερνίτης

sternocleidomastoid

στερνοκλειδομαστοειδής

sternohyoid muscle

στερνοϋοειδής μυς

sternohyoideus muscle

στερνοϋοειδής μυς

sternothyreoid muscle

στερνοθυρεοειδής μυς

sternothyreoideus muscle

στερνοθυρεοειδής μυς

stretch

διατείνω, τεντώνω

stretching

διάταση, τέντωμα

striated muscles

γραμμωτοί μύες

striped muscles

γραμμωτοί μύες

stylohyoid

βελονοϋοειδής

subclavius

υποκλείδιος

subcostal muscles

υποπλεύριοι μύες

suboccipital muscles

υπινιακοί μύες

subscapularis

υποπλάτιος

superior gemellus

δίδυμος άνω

supination

υπτιασμός

supinator

υπτιαστής

supraclavicularis muscle

υπερκλείδιος μυς

supraspinatus

υπερακάνθιος

supraspinous

υπερακανθώδης

suspensory of duodenum

αναρτήρας του δωδεκαδάκτυλου

temporalis

κροταφικός

temporomandibular joint

κροταφογναθική άρθρωση

tensor fascia lata

τείνων την πλατεία περιτονία

teres major

μείζων στρογγύλος

teres minor

ελλάσων στρογγύλος

thenar muscles

μύες του θέναρος

theyreohyoideus muscle

θυρεοειδής μυς

thigh muscles

μύες του μηρού

thin filament

λεπτό μικκύλιο

thoracolumbar spine

θωρακοοσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης

thyreoarytaenoideus muscle

θυρεοαρυταινοειδής μυς

thyrohyoid

θυροϋοειδής μυς

tibialis anterior

πρόσθιος κνημιαίος

tibialis posterior

οπίσθιος κνημιαίος

transversospinal muscles

εγκαρσιακανθώδεις μύες

transversus abdominis

κοιλιακός εγκάρσιος

trapezius muscle

τραπέζιος μυς

trapezoid muscle

τραπεζοειδής μυς

triceps

βραχιόνιος τρικέφαλος

upper extremities

άνω άκρα

upper extremity

άνω άκρο

upper trapezius

άνω τραπέζιος

upward rotation

άνω στροφή

vastus intermedius

μέσος πλατύς

vastus lateralis

έξω πλατύς

vastus medialis

έσω πλατύς

ventricularis

κοιλιακός

ventrolateral

πλαγιοκοιλιακός

volar

παλαμικός

wrist muscles

μύες του καρπού

zygomaticus major

ζυγωματικός μείζων

zygomaticus minor

ζυγωματικός ελλάσων

zygomaticus muscle

ζυγωματικός μυς