Παραλλαγές Αρτηρικών Κάτω Άκρου

 

Αγγεία

Παραλλαγή

% πληθυσμού

Κάτω Άκρου

Διπλασιασμός επιπολής μηριαίας αρτηρίας

Σπάνια

Υψηλή θέση διχασμού ιγνυακής αρτηρίας

~ 4

Υψηλή θέση διχασμού της ιγνυακής αρτηρίας, με τη                         περονιαία αρτηρία να εκφύεται από την πρόσθια κνημιαία αρτηρία

~2

Φυσιολογική θέση του διχασμού της ιγνυακής αρτηρίας, με την περονιαία αρτηρία να εκφύεται από την πρόσθια κνημιαία αρτηρία

Σπάνια

Απουσία της οπίσθιας κνημιαίας αρτηρίας, ενώ μπορεί να υπάρχει περιφερικός επανασχηματισμός της, στο ύψος των σφυρών από την περονιαία αρτηρία

1-5

Υποπλασία ή απλασία της πρόσθιας κνημιαίας αρτηρίας με συνακόλουθη απουσία σφυγμού της ραχιαίας του ποδός αρτηρίας

4-12

Έκτοπη θέση της ραχιαίας του ποδός αρτηρίας

8