Εκτίμηση Α-Φ Επικοινωνίας

 

Αγγείο

Έλεγχος

Παθολογία

Αρτηρία

(εισροή)

 • Ταχύτητα ροής

 • Παροχή

 • Στενώση

 • Θρόμβωση/Απόφραξη

 • Ανεύρυσμα/Ψευδοανεύρυσμα

 • Αρτηριακή υποκλοπή

 • Αιμάτωμα

 • Υγρώματα

 • Λεμφοκήλες

 • Μόλυνση

Φλέβα

(απορροή)

 • Βατότητα