Παραλλαγές Αρτηριών Άνω Άκρου

 

Αγγεία

Παραλλαγή

% πληθυσμού

Βραχίονα

&

Πήχη

Πρώιμος διχασμός της βραχιόνιας αρτηρίας:

  1. Υψηλή έκφυση της κερκιδικής
  2. Επικουρική (διπλασιαμένη)  βραχιόνια

19

Έκφυση της κερκιδικής αρτηρίας από την μασχαλιαία αρτηρία

1-3

Έκφυση της ωλένιας αρτηρίας από την βραχιόνια ή τη μασχαλιαία αρτηρία

2-3

Παραμονή της μεσόστεας αρτηρίας του μέσω νεύρου

2-4

Χαμηλή έκφυση (5-7 εκ. κάτω από την άρθρωση του αγκώνα) της ωλένια αρτηρίας

< 1